Valtiopäivien oikeusasiamiehet ovat valtiopäivien alainen viranomainen ja osa valtiopäivien kontrollivaltaa.

Kontrollivalta on yleiskäsite erityisille eduskunnan mahdollisuuksille tarkastaa ja valvoa hallitusta ja julkishallintoa. Kontrollivalta koostuu kolmesta osasta:

  1. Parlamentaarinen tarkastus: kansanedustajilla on oikeus esittää kysymyksiä hallitukselle, perustuslakivaliokunta tarkastaa ministerien virkatehtävien hoitoa sekä hallitusasioiden käsittelyä ja valtiopäivillä on mahdollisuus antaa epäluottamuslause ministereille, ym.
  2. Oikeudellinen tarkastus: Valtiopäivien oikeusasiamiehet tarkastavat, että viranomaiset kohtelevat kansalaisia lain mukaisesti.
  3. Tehokkuustarkastus: Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa, mihin ja miten tehokkaasti valtion rahoja käytetään.


Oikeusasiamiehet valitaan suoraan valtiopäivillä. He ovat täysin itsenäisiä päätöksissään ja suoraan vastuullisia valtiopäiville. He jättävät syksyisin virkakertomuksensa valtiopäiville. Virkakertomus on selonteko viimeksi kuluneen toimintavuoden aikana tehdystä työstä tilastoineen ja otteineen tehdyistä päätöksistä.

Oikeusasiamiehen tehtävä

Oikeusasiamiehen toiminnan pääasiallinen tavoite on oikeusturvan edistäminen. Oikeusasiamiehen pitää erityisesti varmistaa, että viranomaiset ja tuomioistuimet noudattavat hallitusmuodon määräyksiä puolueettomuudesta ja asiallisuudesta sekä ettei julkinen toiminta loukkaa kansalaisten perusluonteisia vapauksia ja oikeuksia. Oikeusasiamies tarkastaa tässä valvontatyössään, että viranomaiset käsittelevät asioita ja suorittavat muutenkin tehtävänsä voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Oikeusasiamies suorittaa tarkastuksia sekä suurelta yleisöltä saatujen kantelujen ja omien aloitteidensa pohjalta. Oikeusasiamies tarkastaa säännöllisesti  eri puolilla maata toimivia viranomaisia ja tuomioistuimia.

Oikeusasiamiehen valtuudet

Oikeusasiamiehellä on oikeus päätöksillään ilmoittaa, että jokin viranomaisen tai toimihenkilön suorittama toimenpide on lain tai jonkin säädöksen vastainen tai muuten virheellinen tai sopimaton.

Oikeusasiamiehellä on oikeus antaa suuntaa-antavia lausuntoja, jotka edesauttavat lainkäytön yhtenäistämistä ja tekemistä tarkoituksenmukaisemmaksi.

Oikeusasiamies pystyy erikoissyyttäjänä nostamaan syytteen viranhaltijaa vastaan, joka on laiminlyömällä hänelle virassaan tai toimessaan kuuluvat tehtävät syyllistynyt johonkin muuhun rikokseen kuin paino- tai ilmaisuvapausrikokseen.

Oikeusasiamies voi ilmoittaa ottavansa harkittavaksi virkamieheen kohdistettavan kurinpitomenettelyn.

Oikeusasiamies voi esittää valtiopäiville tai hallitukselle säädöksiin tehtäviä muutoksia.

Oikeusasiamies voi jättää asian käsiteltäväksi varsinaiselle valvontaviranomaiselle.