Alla anmälningar utreds inte

JO tar emot över 10 000 anmälningar per år. Alla anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte.

Drygt två tredjedelar av anmälningarna skrivs av utan utredning. Runt 5 procent av anmälningarna till JO leder till kritik.

Att en anmälan inte utreds, att den skrivs av, betyder inte att den ansetts obefogad. Det beror istället ofta på någon av följande saker:

  • Anmälan gäller någon som inte omfattas av JO:s tillsyn. Det är i princip bara myndigheter och deras anställda som står under JO:s tillsyn.
  • Anmälan är opreciserad eller på något annat sätt svår att förstå.
  • Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut eller en domstols dom. Beslut och domar kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte föregripa eller ersätta detta. Beslut och domar bygger dessutom ofta på bedömningar. I bedömningsfrågor kan man ha olika uppfattningar utan att någon av dem behöver vara felaktig.
  • Anmälan gäller förhållanden som en annan myndighet utreder eller har utrett. JO:s granskning ska som huvudregel inte ersätta den tillsyn och rättstillämpning som andra myndigheter ska sköta.
  • Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte.
  • Det har inte kommit fram något annat än att den som anmälts i väsentliga delar har handlat på ett korrekt sätt eller så har myndigheten själv redan rättat till det anmälda missförhållandet.
  • Anmälan gäller allmänna juridiska frågor eller är en begäran om råd i olika rättsliga frågor. JO:s uppdrag omfattar inte att hjälpa allmänheten med svar på allmänna juridiska frågor.
  • Anmälan gäller medicinska bedömningar eller behandlingar.
  • Det finns inte tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.
Senast uppdaterad 2020-11-06