ChefsJO sedan 2021.

Justitieombudsman Erik Nymansson. Foto Johanna Hanno.
ChefsJO Erik Nymansson. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Erik Nymansson tillträdde som chefsJO den 1 oktober 2021 och kom då närmast från Högsta förvaltningsdomstolen där han varit justitieråd sedan 2010. Innan dess arbetade han som expeditions- och rättschef i Finansdepartementet. Erik Nymansson har också varit särskild utredare i flera statliga utredningar och ledamot i Domarnämnden.

Ansvarsområde

 • Allmänna domstolar; Arbetsdomstolen; arrendenämnder och hyresnämnder; Domstolsverket.
 • Allmänna förvaltningsdomstolar.
 • Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden; Brottsoffermyndigheten; Lagrådet; Integritetsskyddsmyndigheten; Sveriges advokatsamfunds discilpinnämnd; nådeärenden hos Justitiedepartementet; övriga till Justitiedepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Försvarsmakten samt övriga till Försvarsdepartementet och myndigheter därunder hörande ären­den som inte tillhör annat ansvarsområde; Fortifikationsverket; Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Myndigheten för psykologiskt försvar.
 • Hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedelsfrågor; rättsmedi­cinska under­sökningsväsen­det och rättspsykiatriska undersökningsväsendet; smittskydd.
 • Skolväsendet (inklusive förskoleverksamhet och skolbarnomsorg); universitets- och högskoleväsendet (inklusive Sveriges lantbruks­universitet, dock inte Polishögskolan); studiestöd; Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor; övriga till Utbildningsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Inkomstskatt, mervärdesskatt; skattekontroll, dock inte Skattever­kets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet; uppbörd.
 • Punktskatter; vägtrafikskatt och trängselskatt; expedi­tionsavgifter; folkbokföring (inklusive namnären­den); övr­iga till Finansdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsom­råde.
 • Offentlig upphandling; tillämpningen av valfrihetssystem.
 • Statskontoret; Ekonomistyrningsverket; Kammarkollegiet; Statens överklagandenämnd; Statens skaderegleringsnämnd; Arbetsgivarverket; Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor; Statens fastighetsverk; Statens servicecenter; Statens tjänstepensionsverk, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd; Finansinspektionen, Bokföringsnämnden, Revisorsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen; Konjunkturinstitutet; Statis­tiska centralbyrån; Statens ansvarsnämnd. Diskrimineringsombudsmannen; Nämnden mot diskriminering, Jämställdhetsmyndigheten, Elsäkerhetsverket, Energimarknads­inspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät.
 • Konsumentskydd, marknadsföring, pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet; ärenden rörande aktiebolag och handelsbolag, firmaskydd, handelsregister, patent, varumärken och mönster; övriga till Klimat- och näringslivsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Klagomål utanför JO:s kompetensområde; skrifter med oklara yrkanden.