JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar

Vid en inspektion går justitieombudsmannen och medarbetare igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång.

Inspektionen avslutas med att ombudsmannen inför myndighetens ledning redogör för de eventuella felaktigheter och brister som har noterats under inspektionen och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa dessa. En fråga som inte har kunnat lösas under inspektionsbesöket kan leda till att ombudsmannen tar ett initiativ, det vill säga lägger upp ett nytt ärende som utreds av JO.

Inspektionerna dokumenteras med inspektionsprotokoll.

Opcat-inspektioner

I sin roll som nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – inspekterar JO platser där människor är frihetsberövade. Besöken dokumenteras med protokoll. Läs mer om Opcat och ta del av Opcat-protokollen.

Senast publicerade protokoll

  • Inspektion av Pensionsmyndigheten den 28–30 mars 2023
  • Inspektion av Försäkringskassan VO GF Betalning och återbetalning samt GF Kontroll vid kontoret på Telefonplan i Stockholm den 7–9 februari 2023 rörande kontroll- och återkravsverksamheten
    Den 7–9 februari 2023 genomförde JO en inspektion av Försäkringskassans kontroll- och återkravsverksamhet vid kontoret på Telefonplan i Stockholm. De kontrollutredningar som JO granskade hade alla avslutats med ett beslut om återkrav. För att få en helhetsbild över ett kontrollärende krävdes tillgång till både kontroll-, återkravs- och förmånsakterna. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. Det var tydligt att verksamheten bedrevs på ett i huvudsak bra och rättssäkert sätt. I de flesta ärenden kom utredningen igång snabbt efter att en impuls om felaktig utbetalning hade kommit in, och utredningen bedrevs sedan på ett aktivt sätt. Utredningen både i kontrollärendena och i återkravsärendena bedrevs enhetligt och metodiskt. Kommuniceringsbreven och beslutsbreven var enhetligt och pedagogiskt uppställda. Vid inspektionen noterades dock att kommuniceringsbreven regelmässigt var utformade så att den enskilde hänvisades till att lämna synpunkter i olika delfrågor till olika handläggare. Jag är kritisk till detta förfaringssätt som försvårar för den enskilde att förstå vart han eller hon ska vända sig med sina synpunkter. Besluten var i de flesta fall väl motiverade i den del som avsåg återkravet. Det fanns dock utrymme för förbättring, framför allt då det gäller bemötande av den enskildes synpunkter. Detta ska göras tydligt och individualiserat så att den enskilde förstår varför synpunkterna inte har ändrat Försäkringskassans bedömning. I de flesta fall angavs inte i besluten vem som har bevisbördan eller vilket beviskrav som Försäkringskassan hade tillämpat i ett ärende. I de fall sådana formuleringar fanns med användes varierande uttryck, vilket gjorde att Försäkringskassans bevisvärdering ibland blev otydlig. När det gäller möjligheten till eftergift var både kommuniceringsbreven och besluten inriktade på de ekonomiska skälen för eftergift. Enligt min mening borde beskrivningen av vilka eftergiftsskäl som kan komma i fråga vara mer allsidig. Motiveringarna i denna del var kortfattade och standardiserade. Det gällde särskilt när eftergift inte beviljades. I vissa fall saknades även en individualiserad motivering i eftergiftsfrågan. I ett ärende hade Försäkringskassan fattat ett nytt beslut om återkrav för samma period som myndigheten tidigare fattat beslut om, utan att bestämmelserna om ändring av beslut i 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken tillämpades. Jag är kritisk till hur detta ärende handlades. Inspektionsprotokoll 8029-2022
  • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, den 25 januari 2023
    JO har vid en inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, närmare undersökt hur granskningen av intagnas brev och andra försändelser går till och rutinerna för detta. Inspektionen är en del av JO:s pågående arbete inom temat intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom bl.a. elektronisk kommunikation, besök och försändelser. JO är mycket kritisk till anstaltens rutiner och hantering av paket till intagna. Däremot anser hon att anstaltens arbetssätt med försändelser i övrigt till största delen sker i enlighet med regelverket. Hon finner dock anledning att uppmärksamma vissa frågor, däribland innehållet i informationen om postgranskning till intagna och myndighetens ansvar för det. Protokollet avslutas med dessa uttalanden av JO. Inspektionsprotokoll 208-2023

Lyssna på innehållet

Listen to the content