JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar

Vid en inspektion går justitieombudsmannen och medarbetare igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång.

Inspektionen avslutas med att ombudsmannen inför myndighetens ledning redogör för de eventuella felaktigheter och brister som har noterats under inspektionen och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa dessa. En fråga som inte har kunnat lösas under inspektionsbesöket kan leda till att ombudsmannen tar ett initiativ, det vill säga lägger upp ett nytt ärende som utreds av JO.

Inspektionerna dokumenteras med inspektionsprotokoll.

Opcat-inspektioner

I sin roll som nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – inspekterar JO platser där människor är frihetsberövade. Besöken dokumenteras med protokoll. Läs mer om Opcat och ta del av Opcat-protokollen.

Senast publicerade protokoll

  • Inspektion av anstalten Nyköping den 5 och 6 februari 2024
    JO har vid en inspektion av anstalten Nyköping närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. Inspektionen är en del av en serie inspektioner med samma tema. JO återkommer med sina uttalanden vid ett senare tillfälle. Inspektionsprotokoll 493-2024 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 493-2024
  • Inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun den 20 och 23 november 2023
    JO:s uttalande i korthet: Den 20 och 23 november 2023 genomförde JO en inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun. Inspektionen var den andra i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO. Det som kom fram vid granskningen av nämnden ger bilden av en verksamhet med stora utmaningar och svåra problem. Trots den oro som det ger från ett rättssäkerhetsperspektiv var intrycket av verksamheten positivt i flera avseenden. Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och bedömningar kopplade till barnets rätt att komma till tals. Vidare upptäcktes ett antal brister som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det gällde bl.a. nämndens skyldighet att kommunicera, dokumentera och hur nämnden gör när den hämtar in information i barnutredningar. I vissa fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning. Inspektionsprotokoll 7904-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 7904-2023
  • Inspektion av Tullverket den 25–27 oktober 2023
    Inspektionen i korthet: Inspektionen avsåg Tullverkets fysiska tullkontroller och brottsutredningar vid kontrollavdelningen respektive tullkriminalavdelningen, enheterna syd, i Malmö. En granskning gjordes av bl.a. protokoll över kroppsvisitationer, gripanden och fängsel samt handlingar i förundersökningar som leds eller har letts av Tullverkets egna undersökningsledare. Parallellt genomfördes en inspektion för att granska behandlingen av frihetsberövade vid kontrollplats Lernacken. Tullverket kunde inte ta fram alla uppgifter och handlingar som JO hade begärt. JO hade därför inte möjlighet att granska verksamheten på det sätt som var planerat. En myndighet är enligt grundlag skyldig att lämna de upplysningar och handlingar som JO begär (se 13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Det förhållandet att Tullverket inte kunde ta fram de efterfrågade uppgifterna är enligt JO oacceptabelt och han ser allvarligt på att inspektionerna begränsades till följd av detta. Vidare gör JO uttalanden om bl.a. förutsättningarna för och dokumentationen av gripanden respektive användningen av fängsel samt Tullverkets handläggning av förundersökningar om ringa brott kopplade till postförsändelser. JO avser att inleda en särskild granskning om åtgärder som vidtas vid en tullkontroll med stöd av inregränslagen. Inspektionsprotokoll 7626-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 7626-2023