För den som vill läsa mer.

 • Alexius Borgstöm, Katarina, JO och tjänstemännen. En laghistorisk studie (2003).
 • al-Wahab, Ibrahim, The Swedish Institution of Ombudsman (1979).
 • Axberger, Hans-Gunnar, ”Justitieombudsmannen, tryckfriheten och maktdelningen” i Maktbalans och kontrollmakt (red. Margareta Brundin och Magnus Isberg; 2009) s. 415–451.
 • Axberger, Hans-Gunnar, JO – i riksdagens tjänst (2014). Boken i fulltext
 • Bexelius, Alfred, The Swedish institution of the justitieombudsman (1966).
 • Bexelius, Alfred, Vår förste JO (1981).
 • Eklundh, Claes, ”JO:s tillsyn över domstolarna i Från grundlag till vardagsjuridik” i En vänbok till Bo Broomé (Malmö, 2003), s. 73–103.
 • Eklundh, Claes, ”Ett organ av extraordinär natur för medborgarnas rättssäkerhet – Några tankar om JO-ämbete idag och i framtiden” i Festskrift till Hans Ragnemalm (2005) s. 85-99.
 • Ekroth, Jesper, JO-ämbetet. En offentligrättslig studie (2001).
 • Ekroth, Jesper och Swanström, Kjell (red.), JO – Lagarnas väktare (2009).
 • Gellhorn, Walter, Ombudsmen and Others (1966).
 • Gregory and Giddings, Righting Wrongs: The Ombudsman in six continents (2000).
 • Haller, Walter, Der schwedishe Justitieombudsman (Zürich, 1964).
 • Jägerskiöld, Stig, The Swedish ombudsman (1961).
 • Kjellén, Rudolf, Justitieombudsmannen och författningen (Stockholm, 1911).
 • Lavin, Rune, JO om förvaltningsförfarandet (1999, 1998, 1997).
 • Lavin, Rune, JO om förundersökning och tvångsmedel (1996).
 • Lindvall, Fanny, Främjande kritik (2014). Uppsatsen i fulltext
 • Lundvik, Ulf, The Swedish parliamentary ombudsmen (1980).
 • Marcusson, Lena, ”Vem är Broder Jacob? En jämförelse mellan den svenske justitieombudsmannen och den europeiske ombudsmannen” i De lege, juridiska fakulteten i Uppsala, årsbok, årgång 7, 1997, s. 267-292.
 • Nilsson, Annika, Rättssäkerhet och miljöhänsyn (2002).
 • Ragnemalm, Hans, JO om plan- och byggnadsväsendet (1993).
 • Ragnemalm, Hans, JO om miljö- och hälsoskydd (1993).
 • Ragnemalm, Hans: JO om utbildningsväsendet (1993).
 • Ragnemalm, Hans, JO om offentlighetsprincipen (1992).
 • Rowat, Donald, The Ombudsman (1965).
 • Sterzel, Fredrik, Riksdagens kontrollmakt (Stockholm, 1969).
 • Wennergren, Bertil, JO – riksdagens ombudsmän (1969).
 • Wieslander, Bengt, JO-ämbetet i Sverige (1995).