Du kan skicka in en anmälan till JO om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet.

Vem som helst kan göra en anmälan. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder, du behöver inte vara svensk medborgare eller bo i Sverige och det är inte heller nödvändigt att du är personligen berörd av det du anmäler.

Läs mer om vilka som går och vilka som inte går att anmäla.

Hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla

Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på webbplatsen.

Om du inte vill använda formuläret på webbplatsen och istället väljer att skicka in anmälan på annat sätt, till exempel med post, fax eller e-post, bör den innehålla:

 • Vem klagomålet riktar sig mot, det vill säga vilken myndighet och eventuell tjänsteman som du anser har agerat felaktigt.
 • Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten.
 • En kort beskrivning av ärendet eller händelsen och information om när den ägde rum.
 • Det agerande som du anser vara felaktigt och varför du anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.
 • Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.
 • Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.

Viktigt att tänka på

 • Anonyma anmälningar utreds inte. Tänk därför på att skriva ditt namn och adress tydligt i anmälan.
 • JO kan inte ändra en dom eller ett beslut. Är du missnöjd med en dom eller ett beslut kan du i regel överklaga till högre instans inom viss tid som anges i domen eller beslutet.
 • JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.
 • En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handlingarna kommer in till JO. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.
 • Om JO utreder en anmälan får den som anmälan riktar sig mot reda på namnet på den som klagar.
 • JO kan inte pröva frågor om skadestånd.

Formulär

Läs mer