Foto Johanna Hanno
Foto Johanna Hanno

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna.

Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.

Justitieombudsmännen väljs av riksdagen i sexårsperioder och är direkt ansvariga mot riksdagen. Det finns fyra ombudsmän. De är helt självständiga i sitt arbete och sina beslut, ingen JO kan påverka de andras ärenden. 

Ombudsmännen granskar genom att:
– pröva och utreda klagomål från allmänheten,
– göra inspektioner hos myndigheter,
– genomföra utredningar på eget initiativ.

Den moderna användningen av termen “ombudsman” började med Justitieombudsmannen i Sverige år 1809. Nu finns ombudsmannafunktioner av olika slag i alla världsdelar och ca 140 länder.

På JO arbetar närmare 90 personer varav cirka 60 är jurister.

Justitieombudsmännen
Regler för JO
Historik