68a1111 smal
Foto Johanna Hanno

Resultatet av JO:s granskning dokumenteras i beslut eller protokoll där JO uttalar om en myndighet har handlat i enlighet med lagen eller inte.

Har en myndighet agerat felaktigt uttalar JO kritik. Kritiken kan riktas mot en myndighet eller en enskild tjänsteman. Runt 5 till 10 procent av JO:s anmälningar leder till kritik.

JO:s beslut är inte rättsligt bindande. Det betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

På webbplatsen publiceras JO:s inspektionsprotokoll och ett urval av JO:s beslut som bedöms vara av särskilt intresse. Besluten går att hitta med hjälp av webbplatsens sökfunktion, se fliken Sök JO-beslut och Hur man söker JO-beslut.

JO-beslut före 2001, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras på Riksarkivet, e- post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00.

Ämbetsberättelser

Varje år publicerar JO också en ämbetsberättelse som innehåller de principiellt mest intressanta besluten från det gångna året. Ämbetsberättelserna går att läsa på webbplatsen.

Läs mer

Lyssna på innehållet

Listen to the content