68a1111 smal
Foto Johanna Hanno

Resultatet av JO:s granskning dokumenteras i beslut eller protokoll där JO uttalar om en myndighet har handlat i enlighet med lagen eller inte.

Har en myndighet agerat felaktigt uttalar JO kritik. Kritiken kan riktas mot en myndighet eller en enskild tjänsteman. Runt 5 till 10 procent av JO:s anmälningar leder till kritik.

JO:s beslut är inte rättsligt bindande. Det betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid. Ofta använder myndigheten JO:s uttalanden i arbetet med att förbättra interna rutiner och regler.

På webbplatsen publiceras JO:s inspektionsprotokoll och ett urval av JO:s beslut som bedöms vara av särskilt intresse. Besluten går att hitta med hjälp av webbplatsens sökfunktion, se Sök JO-beslut och Hur man söker JO-beslut.

JO-beslut före 2001, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras på Riksarkivet, e- post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00.

Ämbetsberättelser

Varje år publicerar JO också en ämbetsberättelse som innehåller de principiellt mest intressanta besluten från det gångna året. Ämbetsberättelserna går att läsa på webbplatsen.

Läs mer