JO har ett särskilt uppdrag som Nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – vilket innebär att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade.

Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling. Protokollet kräver att staterna har ett nationellt system, National Preventive Mechanism (NPM), på svenska kallat Nationellt besöksorgan, för att övervaka frågan. 

Syftet är att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning av människor som hålls frihetsberövade.

Hos JO finns en särskild enhet, Opcat-enheten, som regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade, rapporterar från besöken och deltar i det internationella samarbetet inom området. Opcat-inspektionerna genomförs på uppdrag av justitieombudsmännen inom sitt respektive ansvarsområde.

Alla inspektioner dokumenteras med ett protokoll. Observationer under en inspektion kan leda till att ombudsmannen gör ett särskilt uttalande i protokollen eller tar ett eget initiativ, det vill säga lägger upp ett nytt ärende som utreds inom JO-ämbetet. Det görs också sammanfattningar av verksamheten i form av rapporter.

Läs mer om NPM och Opcat

Senast publicerade protokoll

  • Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Stockholm, arresten Solna, den 1 och 2 mars 2023
    Inspektionen inriktades framför allt på situationen för frihetsberövade barn. JO uttalar att det är bekymmersamt att barn regelbundet hålls i förvar i arresten Solna och att Polismyndigheten helt tycks förlita sig på att Kriminalvården ska kunna tillhandahålla platser på häkten i Stockholmsområdet. Det är allmänt känt att beläggningssituationen inom Kriminalvården sedan en längre tid är mycket ansträngd. JO konstaterar att Polismyndigheten inte har gjort tillräckliga ansträngningar, t.ex. genom att anpassa sina lokaler, för att på egen hand kunna ta om hand gripna och anhållna barn i enlighet med lagens krav. Polismyndigheten behöver vidta åtgärder för att komma tillrätta med att det regelbundet hålls barn i förvar i arresten Solna. Protokollet innehåller uttalanden även i andra delar, bl.a. om ansvaret för säkerhetsbedömningar, information till intagna och om dokumentation. NPM-protokoll O 8-2023
  • Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Nereby, den 14 och 15 februari 2023
    Ungdomshemmet Nereby bedriver sin verksamhet i lokaler belägna i Kungälv och i Göteborg. Det är stora skillnader i standard mellan de äldre lokalerna i Kungälv och de nyare i Göteborg. Det intryck JO får av beskrivningen av lokalerna i Kungälv är att de har sådana brister att de inte är ändamålsenliga och i vissa fall direkt olämpliga för att vårda barn och unga där. Enligt JO är det givetvis inte en acceptabel situation. Ungdomshemmet har på senare tid inte haft möjlighet att låta nyanställd personal gå SiS grundutbildning. Enligt JO måste ungdomshemmet skyndsamt se till att komma till rätta med att utbildningsbehovet är eftersatt. Vid inspektionen kom det också fram att ungdomshemmet relativt ofta får ta emot intagna med särskilda resurs- och vårdbehov som hemmet har begränsade förutsättningar att vårda. Om hemmet saknar rätt förutsättningar för att klara av sitt uppdrag är det enligt JO beklagligt, inte minst om det får till konsekvens att barn och unga inte kan få den vård som de är i behov av och har rätt till. En sådan situation kan komma att påverka även andra intagnas möjlighet till vård. Särskilt allvarligt ser JO på uppgifterna om att blandningen av intagna med skilda vårdbehov på ungdomshemmet Nereby riskerar att leda till hotfulla och våldsamma situationer. Placeringen av barn och unga med särskilda behov är en viktig fråga som JO avser att återkomma till vid kommande inspektioner eller i framtida tillsynsärenden. Vidare kom det fram att vid ytliga kroppsbesiktningar måste den intagne ta av sig alla kläder och stå naken en kortare stund när personalen betraktar den nakna kroppen. För ett barn eller en ungdom som redan är i en utsatt situation kan det i vissa fall vara väldigt, för att inte säga onödigt, integritetskränkande att behöva stå helt naken inför personalen. JO rekommenderar därför SiS att se över de rutiner som finns och inom ramen för det överväga vilka alternativa tillvägagångssätt som i det enskilda fallet skulle kunna användas. JO uttalar också att ungdomshemmet måste se till att personalen känner till att den unge ska tillfrågas om han önskar att någon särskild person ur personalen genomför eller närvarar vid undersökningen. Avslutningsvis konstaterar JO att flera av de brister som uppmärksammades vid inspektionen har en nära koppling till platsbristen inom ungdomsvården. JO anser att det som kommit fram bekräftar att platsbristen och de åtgärder som SiS vidtar för att komma till rätta med den fortfarande har en stor påverkan på de enskilda ungdomshemmens möjligheter att ge barn och unga vård i den omfattning och av den kvalitet som de är i behov av och har rätt till. JO bedömer därför att situationen vid  ungdomshemmen fortfarande är mycket oroväckande. NPM-protokoll O 5-2023
  • Opcat-inspektion av Region Norrbotten, Psykiatrin länsgemensamt i Öjebyn, den 31 januari och 1 februari 2023
    Kliniken har en intagningsavdelning som är en tillbyggnad i den befintliga bygganden. Den beskrivs som icke ändamålsenlig, svårarbetad och med ett litet och trångt gemensamhetsutrymme. ChefsJO ställer sig frågande till om det är lämpligt att bedriva rättspsykiatrisk vård vid klinikens intagningsavdelning och rekommenderar Region Norrbotten att tillsammans med ledningen för kliniken se över hur patienterna kan få en bättre daglig vårdmiljö, möjlighet till ljusinsläpp i patientrummen och mindre stimulifattiga miljöer.Vidare uppmärksammades att sysselsättningsgraden på avdelningarna är mycket låg. ChefsJO uppmanar Region Norrbotten och klinikledningen att göra större ansträngningar för att ge patienterna möjlighet till arbetsterapi och annan sysselsättning samt daglig motion utomhus.Vid inspektionen kom det fram uppgifter om en patient som varit intagen under flera decennier. JO:s expert i psykologi har efter en genomgång av patientens vårdplan påtalat flera brister. ChefsJO instämmer i det experten har anfört och uttalar att han vill fästa klinikens uppmärksamhet på möjligheten att ta in en oberoende expert för en ny medicinsk bedömning för att säkerställa att patienten får en god vård och behandling. Kliniken har inte en egen bakjour utan får vid behov kontakta bakjouren vid Sunderby sjukhus. ChefsJO uttalar att det är av största vikt att Region Norrbotten har en organisation som ger förutsättningar för att genomföra de läkarundersökningar som det finns behov av vid fastspänning i bälte. NPM-protokoll O 4-2023

Lyssna på innehållet

Listen to the content