JO har ett särskilt uppdrag som Nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – vilket innebär att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade.

Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling. Protokollet kräver att staterna har ett nationellt system, National Preventive Mechanism (NPM), på svenska kallat Nationellt besöksorgan, för att övervaka frågan. 

Syftet är att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning av människor som hålls frihetsberövade.

Hos JO finns en särskild enhet, Opcat-enheten, som regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade, rapporterar från besöken och deltar i det internationella samarbetet inom området. Opcat-inspektionerna genomförs på uppdrag av justitieombudsmännen inom sitt respektive ansvarsområde.

Alla inspektioner dokumenteras med ett protokoll. Observationer under en inspektion kan leda till att ombudsmannen gör ett särskilt uttalande i protokollen eller tar ett eget initiativ, det vill säga lägger upp ett nytt ärende som utreds inom JO-ämbetet. Det görs också sammanfattningar av verksamheten i form av rapporter.

Läs mer om NPM och Opcat

Senast publicerade protokoll

  • Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Umeå, den 13 och 14 april 2023
    Inspektionen i korthet: Inspektionen inriktades framför allt på situationen för frihetsberövade barn. Sedan den 1 juli 2021 får den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt (6 a § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). JO uttalar att det är positivt att det har lagts ned ett betydande arbete för att arresten ska kunna ta om hand gripna och anhållna barn. I arresten placeras barn inte i cell utan i ett särskilt rum som ligger avskilt från arrestkorridorerna. För tillfället tycks det räcka med detta rum för att arresten ska kunna ta om hand barn som är misstänkta för brott. JO uttalar dock att arresten behöver ha beredskap för att kunna ta emot flera barn samtidigt och betonar vikten av att Polismyndigheten regelbundet följer upp om det finns behov av ytterligare anpassningar av arresten. Protokollet innehåller uttalanden även i andra delar, bl.a. om information till intagna, tillsyn av intagna och dokumentation. På JO:s uppdrag har nu fem arrester inspekterats med fokus på bestämmelsen i 6 a § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. JO konstaterar att bestämmelsen fått ett olikartat genomslag och att inspektionerna dessvärre visar att det finns arrester där barn regelmässigt hålls i förvar i arrestceller. Det är en oacceptabel situation som Polismyndigheten behöver komma tillrätta med. JO anser att frågan om barn i arrester är viktig och avser att fortsätta följa den. NPM-protokoll O 12-2023 ReadSpeakerLyssna på NPM-protokoll O 12-2023
  • Opcat-inspektion av Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, verksamhetsområde psykiatri, den 14–16 mars 2023
    Inspektionen avsåg barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelningen. Vid inspektionen granskades patienternas möjlighet att vistas utomhus och protokollet innehåller bl.a. uttalanden om rätten till utomhusvistelse för patienter som vårdas med tvång. ChefsJO konstaterar att avdelningen varken har förutsättningar i den fysiska miljön eller en organisation som svarar upp mot patienternas lagstadgade rätt till minst en timmes utomhusvistelse varje dag. Västra Götalandsregionen måste omgående påbörja ett arbete för att komma tillrätta med detta. Vid inspektionen kom det fram uppgifter om att det finns en osäkerhet bland personalen om vad som utgör tvång och var gränsen går för att vidta tvångsåtgärder. ChefsJO uttalar att det är viktigt att samtliga personalkategorier känner till regelverket och är trygga med vad som gäller i fråga om tvångsåtgärder. Västra Götalandsregionen behöver vidta erforderliga åtgärder för att tillgodose att det finns den kompetens som krävs i syfte att ge personalen det stöd och de kunskaper som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. ChefsJO uttalar även att det av  rättssäkerhetsskäl är viktigt att dokumentationen i beslut och övriga handlingar är tydlig och inte innehåller motstridiga uppgifter. Ledningen behöver vidta åtgärder för att förbättra dokumentationen. På chefsJO:s uppdrag har tre Opcat-inspektioner av barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård genomförts under det senaste året. ChefsJO konstaterar att det varierar hur fysiskt tvång används vid behandling utan samtycke. Denna fråga har uppmärksammats av JO vid flera tillfällen. JO har tidigare även väckt frågan om en översyn av lagstiftningen. ChefsJO uttalar att det som kommit fram under denna inspektion, liksom de två tidigare inspektionerna av barn- och ungdomspsykiatrin, synliggör behovet av att lagstiftningen ses över. En kopia av protokollet skickas därför till regeringen för kännedom. NPM-protokoll O 10-2023 ReadSpeakerLyssna på NPM-protokoll O 10-2023
  • Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Borås, den 14–16 mars 2023
    Vid en inspektion av anstalten Borås undersöktes framför allt situationen för de frihetsberövade som har varit och är placerade i de modulhus som invigdes i november 2022 inom anstaltsområdet. Det kom fram ett flertal brister kopplade till bl.a. planeringen av modulhusen samt uppstarten av verksamheten. Det var först under byggnationen som Kriminalvården bestämde att ett flertal celler i modulhusen skulle dubbelbeläggas. Till följd av Kriminalvårdens bristfälliga planering får ett stort antal intagna dela celler som utifrån internationella rekommendationer är för små och utrustade med toaletter som inte erbjuder tillräcklig avskildhet. JO ser allvarligt på dessa förhållanden, som kan medföra risker för bl.a. oro och konflikter. Vidare kom det fram att personalen inte ens fick möjlighet att öva i de nya lokalerna innan det placerades intagna där. JO uttalar att det inte är godtagbart att tillämpa ett så pressat tidsschema och riskera de intagnas trygghet och säkerhet. Placeringen av ett personalutrymme utanför de nybyggda avdelningarna tycks ha bidragit till att kriminalvårdspersonalen som arbetar där rör sig mindre inne på bostadsenheterna och därmed har en mer begränsad kontakt med de intagna. JO är förvånad att Kriminalvården valt att bygga modulhusen på detta sätt och anser att det är mycket bekymmersamt om det utvecklas ett arbetssätt som innebär att personalen undviker att gå in i de intagnas utrymmen. Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, såsom information till intagna, sysselsättning och akut tandvård. NPM-protokoll O 9-2023_ ReadSpeakerLyssna på NPM-protokoll O 9-2023_