Det finns fyra justitieombudsmän. De är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut, ingen justitieombudsman kan påverka de andras ärenden.

Justitieombudsmännen väljs av riksdagen var för sig för en period av sex år och kan väljas om. Varje ombudsman svarar för tillsynen inom sitt ansvarsområde.

En av de fyra ombudsmännen är chefsjustitieombudsman. ChefsJO är administrativ chef för ämbetet och bestämmer inriktningen i stort av verksamheten.

Det finns inga formella kompetenskrav för justitieombudsmännen. I praktiken rekryteras ombudsmännen vanligen bland personer som har sådana kvalifikationer att de anses lämpliga som ledamöter i de två högsta domstolsinstanserna, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Ställföreträdande justitieombudsmän

Riksdagen väljer också en eller flera ställföreträdande ombudsmän vars uppgift är att träda in för någon av de ordinarie ombudsmännen vid längre frånvaro, till exempel vid tjänsteresor, sjukdom eller liknande.

De ställföreträdande justitieombudsmännen väljs för en period av två år i taget.

Justitieombudsmännen och deras ansvarsområden

Pressbilder

Läs om året som gått