JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar.

Vid en inspektion går justitieombudsmannen och medarbetare igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång. Inspektionerna dokumenteras med inspektionsprotokoll, dessa hittar du nedan.

I sin roll som nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – inspekterar JO platser där människor är frihetsberövade. Besöken dokumenteras med protokoll som du hittar här.

Filtrera
 • Inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad den 9 och 10 april 2024
 • Inspektion av Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun den 10 och 11 april 2024
 • Inspektion av Arbetsförmedlingen, verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, enheten Jämtland Härjedalen, och verksamhetsområde Direkt, enheten Omprövning, den 15–18 april 2024
  JO:s uttalande i korthet: Den 15–18 april 2024 genomförde JO en inspektion av Arbetsförmedlingen. Det allmänna intrycket av verksamheten var försiktigt positivt och det framgick att myndigheten hade vidtagit åtgärder som i vissa avseenden hade fått den eftersträvade effekten att höja kvaliteten i handläggningen. Granskningen visade dock att det fortfarande finns vissa problem och att en hel del återstår för Arbetsförmedlingen att förbättra. Trots tidigare kritik var handläggningstiderna i omprövningsärendena fortfarande för långa och JO förutsätter att Arbetsförmedlingen mycket skyndsamt vidtar alla åtgärder som krävs för att handläggningstiderna inte ska överstiga fyra till sex veckor. JO är också kritisk till att myndigheten inte har uppfyllt sin underrättelseskyldighet enligt 11 § förvaltningslagen (2017:900) i ärendena. Det framgick inte heller av dokumentationen vid vilken tidpunkt en begäran om omprövning hade kommit in till Arbetsförmedlingen. I vissa av ärendena gick det ändå att utläsa av handlingarna när en begäran hade kommit in, och det kunde då konstateras att den hade kommit in upp till två veckor innan omprövningsärendet hade skapats. Trots det utgick myndighetens statistik från när ärendet hade skapats. JO konstaterar att hanteringen medför att statistiken blir missvisande och indikerar att handläggningstiderna är kortare än de faktiskt är, vilket är oacceptabelt. Besluten i ärendena om återkallelse av anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin var i flera fall bristfälligt motiverade. Det förekom också att inkomna synpunkter inte bemöttes i besluten, att fel återkallelsegrund användes och att återkallelse beslutades i situationer där det kunde ifrågasättas om den enskilde borde ha tilldelats en sanktion i stället. Information om hur den enskilde kunde få en ny anvisning efter en återkallelse lämnades inte heller i samtliga beslut, utan endast när vissa återkallelsegrunder hade tillämpats. När det gäller övriga iakttagelser vid inspektionen uttalar JO kritik bl.a. för att Arbetsförmedlingen inte har förnyat samtliga handlingsplaner inom rätt tid och för att myndigheten fortfarande inte lämnar tillräcklig information om möjligheterna till ersättning i besluten om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program. Inspektion av Arbetsförmedlingen, verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, enheten Jämtland Härjedalen, och verksamhetsområde Direkt, enheten Omprövning, den 15–18 april 2024, 1979-2024 ReadSpeakerLyssna på Inspektion av Arbetsförmedlingen, verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, enheten Jämtland Härjedalen, och verksamhetsområde Direkt, enheten Omprövning, den 15–18 april 2024, 1979-2024
 • Inspektion av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun den 9–11 april 2024
  JO:s uttalanden i korthet: JO genomförde den 9–11 april 2024 en inspektion av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Inspektionen var den sista i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att nämndens ärenden om barn och unga i allt väsentligt handläggs på ett bra sätt, att grundläggande rättssäkerhetskrav uppfylls och att olika tidsfrister hålls. Utredningarna är gedigna med ett bra innehåll och språk, och det framgår att nämnden visar en stor omsorg om de enskilda. Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och av barnets rätt att komma till tals. Vidare kunde en del brister konstateras i fråga om utformningen av vissa beslut, hur information i barnutredningar hämtades in och hur dokumentationskravet uppfylldes. I några fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning. Inspektionen av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun den 9-11 april 2024, 1709-2024 ReadSpeakerLyssna på Inspektionen av Nämnden för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun den 9-11 april 2024, 1709-2024
 • Inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun den 4–7 mars 2024
  JO genomförde den 4–7 mars 2024 en inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun. Inspektionen var den tredje i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO. JO:s uttalanden i korthet: Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att handläggningen av ärenden i allt väsentligt verkar fungera väl och att kommunstyrelsen lever upp till grundläggande rättssäkerhetskrav som t.ex. olika tidsfrister i barnärendena. Det framgick vid granskningen att det finns ett stort engagemang för barnrättsfrågor hos socialtjänstens medarbetare. JO ser också positivt på att myndigheten arbetar för att på ett strukturerat sätt följa upp ärenden och förebygga att dessa blir liggande utan att nödvändiga åtgärder vidtas. Under inspektionen noterades dock ett antal brister i socialtjänstens verksamhet. Det kom t.ex. fram att konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och av barnets rätt att komma till tals ofta saknades. Vidare kunde en del brister konstateras i frågor som knyter an till rättssäkerhetsaspekter för den enskilde. Det gällde bl.a. utformningen av beslut, frågor om hur information hämtas in i barnutredningar samt skyldigheten att dokumentera. I några fall anser JO att kommunstyrelsen ska kritiseras för sin handläggning. Inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun den 4–7 mars 2024, 300-2024 ReadSpeakerLyssna på Inspektion av Kommunstyrelsen i Tierps kommun den 4–7 mars 2024, 300-2024
 • Inspektion av anstalten Österåker den 14 mars 2024
  Om inspektionen: JO har vid en inspektion av anstalten Österåker närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. Inspektionen är den tredje och sista i en serie med samma tema. JO återkommer med sina uttalanden vid ett senare tillfälle. Inspektionsprotokoll 1701-2024 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 1701-2024
 • Inspektion av anstalten Nyköping den 5 och 6 februari 2024
  JO har vid en inspektion av anstalten Nyköping närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. Inspektionen är en del av en serie inspektioner med samma tema. JO återkommer med sina uttalanden vid ett senare tillfälle. Inspektionsprotokoll 493-2024 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 493-2024
 • Inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun den 20 och 23 november 2023
  JO:s uttalande i korthet: Den 20 och 23 november 2023 genomförde JO en inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun. Inspektionen var den andra i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO. Det som kom fram vid granskningen av nämnden ger bilden av en verksamhet med stora utmaningar och svåra problem. Trots den oro som det ger från ett rättssäkerhetsperspektiv var intrycket av verksamheten positivt i flera avseenden. Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och bedömningar kopplade till barnets rätt att komma till tals. Vidare upptäcktes ett antal brister som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det gällde bl.a. nämndens skyldighet att kommunicera, dokumentera och hur nämnden gör när den hämtar in information i barnutredningar. I vissa fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning. Inspektionsprotokoll 7904-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 7904-2023
 • Inspektion av Tullverket den 25–27 oktober 2023
  Inspektionen i korthet: Inspektionen avsåg Tullverkets fysiska tullkontroller och brottsutredningar vid kontrollavdelningen respektive tullkriminalavdelningen, enheterna syd, i Malmö. En granskning gjordes av bl.a. protokoll över kroppsvisitationer, gripanden och fängsel samt handlingar i förundersökningar som leds eller har letts av Tullverkets egna undersökningsledare. Parallellt genomfördes en inspektion för att granska behandlingen av frihetsberövade vid kontrollplats Lernacken. Tullverket kunde inte ta fram alla uppgifter och handlingar som JO hade begärt. JO hade därför inte möjlighet att granska verksamheten på det sätt som var planerat. En myndighet är enligt grundlag skyldig att lämna de upplysningar och handlingar som JO begär (se 13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Det förhållandet att Tullverket inte kunde ta fram de efterfrågade uppgifterna är enligt JO oacceptabelt och han ser allvarligt på att inspektionerna begränsades till följd av detta. Vidare gör JO uttalanden om bl.a. förutsättningarna för och dokumentationen av gripanden respektive användningen av fängsel samt Tullverkets handläggning av förundersökningar om ringa brott kopplade till postförsändelser. JO avser att inleda en särskild granskning om åtgärder som vidtas vid en tullkontroll med stöd av inregränslagen. Inspektionsprotokoll 7626-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 7626-2023
 • Inspektion av Pensionsmyndigheten den 2–5 oktober 2023
  JO:s uttalande i korthet: Den 2–5 oktober 2023 genomförde JO en inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret i Halmstad. Det allmänna intrycket av verksamheten var gott. Det framkom att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak bra och rättssäkert sätt men att det finns exempel i ärendehandläggningen som inte kännetecknas av god förvaltning. JO anser att det är mycket oroande att alltför långa handläggningstider fortfarande förekommer inom flera ärendeslag. Det fanns t.ex. ändringsanmälningar i ärenden om bostadstillägg och anmälningar om ändrat civilstånd i ärenden om ålderspension som hade blivit liggande länge. Flera av de ärenden om bostadstillägg som granskades hade kommit in till myndigheten redan under år 2020. JO kan inte se att det finns någon godtagbar förklaring till att dessa ärenden fortfarande inte har avgjorts. I den delen är handläggningen därför inte acceptabel. Granskningen visade också att det fanns omfattande brister i tillämpningen av bestämmelsen om underrättelse vid väsentlig försening (11 § förvaltningslagen [2017:900], FL). JO:s uppfattning är att Pensionsmyndigheten medvetet gör avsteg från de krav som 11 § FL uppställer, vilket han ser mycket allvarligt på. Iakttagelserna under inspektionen visar att Pensionsmyndigheten inte har tagit till sig av JO:s tidigare kritik i detta avseende. I protokollet uppmärksammas även bl.a. en lokal rutin för rättidsprövning i omprövningsärenden. Det framkom vidare en del brister i utformningen av beslut och skrivelser. JO gör flera uttalanden i den delen. 6615-2023 ReadSpeakerLyssna på 6615-2023
 • Inspektion av Socialnämnden i Gislaveds kommun den 16 och 19 oktober 2023
  JO:s uttalande i korthet: JO genomförde den 16 och 19 oktober 2023 en inspektion av Socialnämnden i Gislaveds kommun. Inspektionen var den första i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att handläggningen av ärenden i allt väsentligt verkar fungera väl och att nämnden lever upp till grundläggande rättssäkerhetskrav som t.ex. olika tidsfrister i barnärenden. Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och bedömningar kopplade till barnets rätt att komma till tals. Vidare upptäcktes ett antal brister som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det gällde bl.a. utformningen av nämndens beslut och frågor om hur nämnden hämtar in information i barnutredningar. I några fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning. Inspektionsprotokoll 6870-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 6870-2023
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Norrtälje, den 29 november 2023
  Om inspektionen: JO har vid en inspektion av anstalten Norrtälje närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. JO har beslutat att genomföra ytterligare inspektioner med samma tema och återkommer senare med sina uttalanden. Inspektionsprotokoll 9177-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 9177-2023
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hinseberg, den 3–5 oktober 2023
  Protokollet i korthet: JO har genomfört en inspektion av anstalten Hinseberg med inriktning på att framför allt följa upp tidigare granskningar av situationen för kvinnliga intagna och undersöka anstaltens handläggning av ärenden om avskildhetsplaceringar. JO uttalar att hon har fått ett i stora delar gott allmänt intryck av anstaltens verksamhet och lyfter särskilt fram sysselsättningen, ASV:n och barnombuden som positiva exempel. Det saknas emellertid tillräckliga möjligheter till differentiering i anstalten och differentieringsproblemen bidrar till längre och fler avskildheter. Efter inspektionen drar JO slutsatsen att situationen för kvinnliga intagna inom Kriminalvården verkar ha försämrats under senare år. Enligt JO är detta mycket bekymmersamt. Hon påminner om att resursbrist eller avsaknad av möjlighet till inre differentiering inte är acceptabla som skäl för att hålla intagna avskilda. Den formella handläggningen av de granskade ärendena om placering i avskildhet har i allt väsentligt följt den tillämpliga regleringen med undantag för hur anstalten i vissa fall tillgodoser kravet på läkarundersökningar. I den senare delen är JO mycket kritisk. Hon är lika kritisk till det som kom fram om en slags mottagningsavdelning, Aspen. Den är belägen i ett källarplan med mörka celler som regelmässigt trippelbeläggs. De intagna erbjuds i princip inte någon sysselsättning och får inte heller information om hur länge deras placering där ska pågå. JO anser att en placering på Aspen närmast framstår som en slags förvaring under ovärdiga förhållanden. Inspektionsprotokoll 7379-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 7379-2023
 • Inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå den 5–7 september 2023
  JO:s uttalande i korthet: Den 5–7 september 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Umeå. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en mycket väl fungerande domstol. Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna generellt sett var korta och handläggningen effektiv. ChefsJO framhåller i det sammanhanget domstolens rutin för tidsplanering av mål enligt LVU som ett gott exempel. De domar och beslut som granskades var överlag välskrivna och gav enligt chefsJO intryck av en noggrann prövning. I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. dokumentation och andra handläggningsfrågor, t.ex. registrering av saken i Vera, kommunicering och hanteringen av ett mål enligt LVM. Inspektionsprotokoll 6566-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 6566-2023
 • Inspektion av Umeå tingsrätt den 25–27 april 2023
  Efter en inspektion av Umeå tingsrätt med huvudsaklig inriktning på handläggningen av ärenden om godmanskap och förvaltarskap konstaterar JO att hennes intryck av verksamheten i de granskade delarna är mycket gott. JO uppfattar att tingsrätten driver ärendena mot ett snart avgörande och samverkar på ett välfungerande sätt med Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, som inspekterades vid samma tillfälle. JO uttalar sig bl.a. om motiveringar i beslut om anordnande av godmanskap och förordnande av särskild företrädare för barn. Inspektionen omfattade vidare familjemålen och JO gör flera uttalanden, särskilt om rättens prövning av s.k. samförståndslösningar. Hon understryker att rätten även i en sådan situation behöver göra en självständig bedömning av överenskommelsen utifrån barnets bästa och att det kan finnas behov att i en dom redogöra för varför en bedömning avviker från vad som föreslagits i en vårdnads- eller umgängesutredning. I det sammanhanget framhåller JO att prövningen kan leda till att en samförståndslösning inte bör läggas till grund för ett avgörande, t.ex. på grund av uppgifter i utredningen om risker för ett barn. I protokollet lyfts vidare positiva exempel på hur tingsrätten sätter ut samt kallar till sammanträden och skriver klara förelägganden anpassade till det enskilda målet. Inspektionsprotokoll 2867-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 2867-2023
 • Inspektion av Förvaltningsrätten i Falun den 22–24 maj 2023
  Den 22–24 maj 2023 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Falun. ChefsJO:s övergripande intryck av förvaltningsrätten är att den är en väl fungerande domstol. Vid inspektionen konstaterades att handläggningstiderna i vissa mål varit långa. Dröjsmålen i handläggningen hade ofta uppstått efter det att målen hade markerats som klara för uppsättning. Det fanns ett flertal exempel på socialtjänstmål där handläggningstiden varit alltför lång. Vidare fanns bl.a. ett stort antal skatte- och socialförsäkringsmål som inte hade avgjorts inom skälig tid. ChefsJO framhåller att alltför långa handläggningstider kan påverka förtroendet för domstolens verksamhet och innebära stora påfrestningar för enskilda. ChefsJO ser positivt på att förvaltningsrättens balanser avseende flera måltyper har minskat under 2022 och 2023. Han utgår från att domstolen fortsätter sitt arbete med att korta ned omloppstiderna. I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid inspektionen. Han gör uttalanden om bl.a. utformningen av domar och beslut, dokumentation och andra handläggningsfrågor, däribland hanteringen av en begäran om förtursförklaring och hanteringen av en begäran om anstånd. Inspektionsprotokoll 3628-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 3628-2023
 • Inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun den 8–10 maj 2023
  JO har genomfört en inspektion av Miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun i syfte att undersöka nämndens hantering av ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet, i huvudsak ärenden som initierats genom klagomål från enskilda. Vid inspektionen konstaterades att handlingar och ärenden i allmänhet föreföll vara korrekt registrerade i nämndens ärendehanteringssystem, men att det förekom vissa fel och brister. Det gällde även nämndens registrering av e-postmeddelanden. Vid inspektionen noterades även att det fanns ett antal ärenden där handläggningen avstannat – i vissa fall sedan flera år. JO uppmanar därför nämnden att se över sina rutiner för att följa upp äldre ärenden och att snarast se till att handläggningen av de avstannade ärendena återupptas. Protokollet innehåller också uttalanden i andra frågor, t.ex. om nämndens överklagandehänvisning och hantering av överklaganden. Inspektionsprotokoll 3432-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 3432-2023
 • Inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen den 25‒27 april 2023
  Efter en inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen konstaterar JO att det övergripande intrycket är att nämndens verksamhet fungerar väl. Ordningen i de akter som granskats har varit god, och nämndens beslut och underrättelser har i allt väsentligt framstått som tydliga och välmotiverade. Vidare ser JO positivt på nämndens aktiva arbete för att hitta personer som kan tänka sig att utses till gode män och förvaltare. I det avseendet har inspektionen bekräftat JO:s bild att kommunala förvaltarenheter kan vara ett värdefullt verktyg. JO gör i protokollet uttalanden om dokumentation av uppgifter som kommer fram vid nämndens prövning av gode mäns och förvaltares lämplighet. I ett beslut hade nämnden entledigat en god man på grund av uppgifter i belastningsregistret. Det framgick inte av beslutet vad uppgifterna avsåg. JO bedömer att beslutets motivering varit bristfällig och anser att uppgifterna i det fallet även borde ha diarieförts i huvudmannens akt. Protokollet innehåller också uttalanden i andra frågor, t.ex. om nämndens bedömning av olika former av klagomål mot gode män och förvaltare liksom om handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar. Inspektionsprotokoll 2868-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 2868-2023
 • Inspektion av Skatteverket, skatteavdelningen, skatteområde 5, den 28–29 mars 2023
 • Inspektion av Försäkringskassan i Karlstad, den 28–30 mars 2023
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad, den 14–16 mars 2023
  JO har genomfört en inspektion av anstalten Ystad med särskilt syfte att granska intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom besök och försändelser. Syftet var även att i viss utsträckning följa upp JO:s tidigare granskningar av situationen för kvinnliga intagna. JO uppfattar att den dagliga verksamheten inklusive sysselsättningen i anstalten i stort fungerar väl och att de intagna i allt väsentligt anser att personalen bemöter dem korrekt. Vidare ser JO positivt på att anstalten tycks anpassa säkerhetsarrangemangen vid transporter av t.ex. gravida och bevakningar vid integritetskänsliga sjukvårdsbesök till förhållandena i det enskilda fallet. Hon konstaterar emellertid att det i princip saknas möjligheter till differentiering i anstalten. Problemet har tidigare uppmärksammats av JO. Utifrån iakttagelserna vid inspektionen verkar situationen för kvinnliga intagna inte ha förbättrats, i stället framstår det som att utvecklingen går åt motsatt håll. JO är särskilt bekymrad över ledningens uppgifter om att anstalten har svårt att tillgodose intagnas behov av vård för psykisk sjukdom och dåligt psykiskt mående. Det framkom en del brister i framför allt ordningen vid befordran av myndighetspost och i anstaltens informationshantering. JO gör flera uttalanden i den delen. I protokollet uppmärksammas också bl.a. beslut som berör barn och möjligheterna att ta emot besök samt hanteringen av hemställningar om innehav av personliga tillhörigheter. Inspektionsprotokoll 1562-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 1562-2023
 • Inspektion av Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun den 16 och 28–30 mars 2023
 • Inspektion av Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun den 16 och 28–30 mars 2023
 • Inspektion av Pensionsmyndigheten den 28–30 mars 2023
 • Inspektion av Försäkringskassan VO GF Betalning och återbetalning samt GF Kontroll vid kontoret på Telefonplan i Stockholm den 7–9 februari 2023 rörande kontroll- och återkravsverksamheten
  Den 7–9 februari 2023 genomförde JO en inspektion av Försäkringskassans kontroll- och återkravsverksamhet vid kontoret på Telefonplan i Stockholm. De kontrollutredningar som JO granskade hade alla avslutats med ett beslut om återkrav. För att få en helhetsbild över ett kontrollärende krävdes tillgång till både kontroll-, återkravs- och förmånsakterna. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. Det var tydligt att verksamheten bedrevs på ett i huvudsak bra och rättssäkert sätt. I de flesta ärenden kom utredningen igång snabbt efter att en impuls om felaktig utbetalning hade kommit in, och utredningen bedrevs sedan på ett aktivt sätt. Utredningen både i kontrollärendena och i återkravsärendena bedrevs enhetligt och metodiskt. Kommuniceringsbreven och beslutsbreven var enhetligt och pedagogiskt uppställda. Vid inspektionen noterades dock att kommuniceringsbreven regelmässigt var utformade så att den enskilde hänvisades till att lämna synpunkter i olika delfrågor till olika handläggare. Jag är kritisk till detta förfaringssätt som försvårar för den enskilde att förstå vart han eller hon ska vända sig med sina synpunkter. Besluten var i de flesta fall väl motiverade i den del som avsåg återkravet. Det fanns dock utrymme för förbättring, framför allt då det gäller bemötande av den enskildes synpunkter. Detta ska göras tydligt och individualiserat så att den enskilde förstår varför synpunkterna inte har ändrat Försäkringskassans bedömning. I de flesta fall angavs inte i besluten vem som har bevisbördan eller vilket beviskrav som Försäkringskassan hade tillämpat i ett ärende. I de fall sådana formuleringar fanns med användes varierande uttryck, vilket gjorde att Försäkringskassans bevisvärdering ibland blev otydlig. När det gäller möjligheten till eftergift var både kommuniceringsbreven och besluten inriktade på de ekonomiska skälen för eftergift. Enligt min mening borde beskrivningen av vilka eftergiftsskäl som kan komma i fråga vara mer allsidig. Motiveringarna i denna del var kortfattade och standardiserade. Det gällde särskilt när eftergift inte beviljades. I vissa fall saknades även en individualiserad motivering i eftergiftsfrågan. I ett ärende hade Försäkringskassan fattat ett nytt beslut om återkrav för samma period som myndigheten tidigare fattat beslut om, utan att bestämmelserna om ändring av beslut i 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken tillämpades. Jag är kritisk till hur detta ärende handlades. Inspektionsprotokoll 8029-2022 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 8029-2022
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, den 25 januari 2023
  JO har vid en inspektion av Kriminalvården, anstalten Beateberg, närmare undersökt hur granskningen av intagnas brev och andra försändelser går till och rutinerna för detta. Inspektionen är en del av JO:s pågående arbete inom temat intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom bl.a. elektronisk kommunikation, besök och försändelser. JO är mycket kritisk till anstaltens rutiner och hantering av paket till intagna. Däremot anser hon att anstaltens arbetssätt med försändelser i övrigt till största delen sker i enlighet med regelverket. Hon finner dock anledning att uppmärksamma vissa frågor, däribland innehållet i informationen om postgranskning till intagna och myndighetens ansvar för det. Protokollet avslutas med dessa uttalanden av JO. Inspektionsprotokoll 208-2023 ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll 208-2023
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde nordvästra Skåne, lokalpolisområde Helsingborg den 21 och 22 februari 2023
  JO har under de senaste åren förhållandevis ofta fått in klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden. JO har i två beslut uttalat sig om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av bestämmelserna i 19 § andra stycket 1 respektive 20 a § polislagen (se JO 2020/2021 s. 395 och 406). Besluten följs nu upp med en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Inspektionen i lokalpolisområde Helsingborg är den fjärde och sista i den serie av inspektioner som JO genomfört. Tanken med att göra flera inspektioner har varit att JO ska få ett brett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala sig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. I detta protokoll redogör JO för vissa iakttagelser från inspektionen men gör inte några närmare uttalanden med anledning av dem. Uttalanden kommer i stället att göras i ett särskilt ärende efter att Polismyndigheten yttrat sig över det som kommit fram vid inspektionerna. Det är JO:s ambition att avsluta granskningen före den 1 juli 2023. Inspektionsprotokoll-590-2023.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-590-2023.pdf
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Norrbotten, lokalpolisområde Luleå-Boden, den 1 och 2 februari 2023

  JO har under de senaste åren förhållandevis ofta fått inklagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden. JO har i två beslut uttalat sig om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av bestämmelserna i 19 § andra stycket 1 respektive 20 a § polislagen (se JO 2020/2021 s. 395 och 406). Besluten följs nu upp med en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Inspektionen i lokalpolisområde Luleå-Boden är den tredje i en serie av inspektioner som JO avser att genomföra. Tanken med att göra flera inspektioner är att JO ska få ett brett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala sig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. I detta protokoll redogör JO för vissa iakttagelser från inspektionen men gör inte några närmare uttalanden med anledning av dem. Uttalanden kommer i stället att göras isamband med att den samlade granskningen avslutas. Det är JO:s ambition att det kan ske före den 1 juli 2023.

  Inspektionsprotokoll-9829-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-9829-2022.pdf
 • Inspektion av Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 6–8 december 2022

  Den 6–8 december 2022 genomförde JO en inspektion av Individ- och familjenämnden i Västerås kommun. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att ärendena om barn och unga handlades på ett engagerat och aktivt sätt och att ärendena om ekonomiskt bistånd i regel handlades skyndsamt. Själva handläggningen av ärendena verkade fungera väl. I vissa fall var det dock svårt att följa ärendenas handläggning på grund av att varken de digitala akterna eller pappersakterna var kompletta. Det var därför inte alltid möjligt att få en sammanhållen överblick av dokumentationen. Vid inspektionen upptäcktes flera fel i ärendehandläggningen som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. I en del fall var bristande rutiner orsak till felaktigheterna. Dessa brister bör nämnden relativt enkelt kunna rätta till. I andra fall framgick det att kunskaperna hos handläggarna om de bestämmelser som styr handläggningen i olika situationer var bristfälliga. Utöver bristfällig dokumentation är bristerna hänförliga till t.ex. utredningsskyldigheten, utformningen av beslut och överklagandehänvisningar. I nämndens handläggning av vissa ärenden som rörde barn framgick det inte att en prövning av barnets bästa hade gjorts. I vissa fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning, bl.a. för att ha genomfört ett oanmält hembesök.

  Inspektionsprotokoll-7800-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7800-2022.pdf
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Färingsö, den 23 november 2022

  JO har vid en inspektion av Kriminalvården, anstalten Färingsö, närmare undersökt hur granskningen av intagnas brev och andra försändelser går till och rutinerna för detta. Inspektionen är en del av JO:s pågående arbete inom temat intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom bland annat elektronisk kommunikation, besök och försändelser. Protokollet avslutas med uttalanden av JO.

  Inspektionsprotokoll-8768-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-8768-2022.pdf
 • Inspektion av Försäkringskassan, FVFF Syd och FVV Syd, Malmö, den 21–23 november 2022
  Den 21–23 november 2022 genomförde JO en inspektion av Försäkringskassan, FVFF Syd och FVV Syd, i Malmö. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott och det var tydligt att Försäkringskassan hade tagit tillsig vad JO tidigare har uttalat i olika frågor, bl.a. om dokumentation och utformning av kommuniceringsbrev. Även förutsättningarna för genomförandet av inspektionen var mycket bra .JO anser dock att det är oroande att det fortfarande förekommer långa handläggningstider inom ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, och kommer fortsatt att följa utvecklingen på området. Långa handläggningstider förekom även i de granskade ärendena om sjukersättning samt i vissa av ärendena om livränta. Granskningen visade också att det fanns systematiska brister vid tillämpningen av bestämmelsen om underrättelse vid väsentlig försening (11 § förvaltningslagen [2017:900]). Exempelvis framgick det mycket sällan av ärendena om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning att sådana underrättelser hade lämnats, trots att handläggningen varit långsam och påfallande passiv. Det förekom även underrättelser som var bristfälligt utformade. JO framhåller att det inte är tillräckligt att en myndighet enbart lämnar generell information på en webbplats för att uppfylla sin underrättelseskyldighet, att de överväganden som en myndighet gör ifråga om huruvida den ska underrätta en enskild bör dokumenteras och att det måste dokumenteras i de fall när en muntlig underrättelse lämnas. När det gäller övriga iakttagelser vid inspektionen uttalar JO bl.a. följande: Det var positivt att se att Försäkringskassan ofta preciserade vilka handlingar som begärdes in från en vårdinrättning, eftersom en sådan hantering underlättar hälso- och sjukvårdens sekretessprövning (se s. 8). I vissa beslut om merkostnadsersättning fanns motiveringen till beslutet delvis i en bilaga till beslutet. När ett beslut disponeras på det sättet riskerar den enskilde att gå miste om viktig information som t.ex. kan behövas om han eller hon vill begära att beslutet omprövas (se s. 12). Inspektionsprotokoll-8033-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-8033-2022.pdf
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Örebro, lokalpolisområde Örebro, den 26 och 27 oktober 2022

  JO har under de senaste åren förhållandevis ofta fått in klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden.

   

  JO har i två beslut uttalat sig om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av bestämmelserna i 19 § andra stycket 1 respektive 20 a § polislagen (se JO 2020/2021 s. 395 och 406).

   

  Besluten följs nu upp med en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Inspektionen i lokalpolisområde Örebro är den andra i en serie av inspektioner som JO avser att genomföra.

   

  Tanken med att göra flera inspektioner är att JO ska få ett brett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala sig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. I detta protokoll redogör JO för vissa iakttagelser från inspektionen men gör inte några närmare uttalanden med anledning av dem. Uttalanden kommer i stället att göras i samband med att den samlade granskningen avslutas. Det är JO:s ambition att det kan ske före den 1 juli 2023.

  Inspektionsprotokoll-7438-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7438-2022.pdf
 • Inspektion av Hovrätten för Nedre Norrland den 25–27 oktober 2022

  Den 25–27 oktober 2022 genomförde JO en inspektion av Hovrätten för Nedre Norrland. Inspektionen var i första hand inriktad på den enskildes rätt till en rättegång inom skälig tid. Vid inspektionen uppmärksammades att det förekom utdragna handläggningstider i samtliga målkategorier. Flera av de äldsta brott- och tvistemålen hade blivit liggande ett år eller längre i avvaktan på utsättning till huvudförhandling, vilket enligt JO inte ärgodtagbart. När det gäller hovrättens handläggning av de övriga målen och ärendena konstaterarJO bl.a. att de utdragna handläggningstiderna till övervägande del tycks bero på att målen ligger i kö för att föredras i fråga om prövningstillstånd eller avgöras i sak. I många fall är handläggningstiderna direkt oacceptabelt långa. JO riktar kritik mot hovrättens handläggning av denna måltyp. JO framhåller vikten av att en domstol är organiserad på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv handläggning och att det finns tydliga rutiner och prioriteringar i verksamheten. Hon ser positivt på att hovrätten sedan en tid mer aktivt arbetar med att korta handläggningstiderna i brottmålen och tvistemålen och konstaterar att ansträngningarna i delar redan har gett resultat. Enligt JO behöver hovrätten dock se över sitt arbetssätt kring de övriga målen och ärendena samt arbeta mer strategiskt för att de ska kunna avgöras inom skälig tid. Protokollet innehåller också några uttalanden i andra frågor, t.ex. om hovrättens hantering av överklagade beslut om restriktioner och åtgärder efter de ändrade reglerna 2021 samt om ordningen för prövningen av prövningstillstånd i tvistemål.

  Inspektionsprotokoll-7587-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7587-2022.pdf
 • Inspektion av Förvaltningsrätten i Jönköping den 11–13 oktober 2022

  Den 11–13 oktober 2022 genomförde chefsJO en inspektion av Förvaltningsrätten i Jönköping. ChefsJO framhåller att förvaltningsrätten framstår som en väl fungerande domstol. Han kunde inte se några brister med anledning av domstolens digitala målhantering, men konstaterar att arbetsrutinen med den s.k. målstatuspilen i målhanteringssystemet Vera innebär vissa risker och att en felaktig hantering kan få allvarliga konsekvenser. Enligt chefsJO är ett mer effektivt signalsystem önskvärt för en enklare och säkrare målhantering. Granskningen visade att domstolens handläggningstider i vissa mål varit långa. Många gånger hade dröjsmålen i handläggningen uppstått efter det att målen blivit klara för avgörande. Det fanns bl.a. flera exempel på skatte- och socialförsäkringsmål som inte hade avgjorts inom skälig tid. ChefsJO understryker att alltför långa handläggningstider många gånger kan innebära stora påfrestningar för en enskild och även påverka förtroendet för domstolens verksamhet. Enligt chefsJO är det positivt att förvaltningsrättens balanser har minskat och omloppstiderna förbättrats under de senaste åren. Domstolens prognos om en ökad målinströmning ger dock anledning till viss oro. I protokollet tar chefsJO även ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes vid granskningen av domstolens handläggning av målen. ChefsJO gör flera uttalanden om utformningen av domar och handläggningsfrågor, däribland kommunicering, användandet av en blankett i skattemål och förordnande av offentligt biträde i ett LVU-mål.

  Inspektionsprotokoll-7336-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7336-2022.pdf
 • Inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg, den 20–22 september 2022

  JO har genomfört en inspektion av häktet Göteborg medsärskilt syfte att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, besök och försändelser. Vid inspektionen beskrev de flesta intagna att de får genomföra telefonsamtal och ta emot besök endast i samband med polisförhör. Personal gav uttryck för att det är försvarare eller polis och åklagare som ska se till att detta blir av. JO konstaterar att häktades kontakter med utomstående kan påverkas av att de intagna har restriktioner och att åklagaren i sådana fall kan ställa krav på att kontakterna övervakas av en person med särskild insikt i brottsutredningen. JO:s intryck vid inspektionen var dock att häktet i praktiken ofta överlämnar till den intagne själv att genom bl.a. sin försvarare se till att förbindelser med omvärlden upprätthålls. Enligt JO är detta inte acceptabelt och hon understryker därför att häktet har ett eget ansvar på området samt måste fullgöra sina skyldigheter i nu aktuella avseenden utifrån den regleringsom gäller för verksamheten. JO är mycket kritisk till att häktet, när det gäller intagna med restriktioner, ibland skickar s.k. myndighetspost till åklagaren trots att häktet efter granskning konstaterat att uppgiften om avsändare är korrekt. Vidare har JO mot bakgrund av iakttagelser vid häktets granskning av vykort till intagna beslutat att inom ramen för ett särskilt initiativärende närmare utreda den hanteringen. Det framgick vid inspektionen att häktet under senare år ställts inför stora utmaningar, bl.a. till följd av den nationella bristen på häktes- och anstaltsplatser samt covid-19-pandemin. Dessutom har personalomsättningen varit hög och nyanställda har därmed inte kunnat genomgå grundutbildningen. Enligt JO är det uppenbart att dessa omständigheter inverkar negativt på den dagliga verksamheten i häktet och har betydelse för de intagnas situation. Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, t.ex. om intagnas rätt till utomhusvistelse och om bemötande.

  Inspektionsprotokoll-6818-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-6818-2022.pdf
 • Inspektion av Säkerhetspolisen den 30–31 augusti 2022 avseende handläggningstider i utlänningsärenden som remitterats från Migrationsverket

  JO har i ett beslut 2021 konstaterat att handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen är för långa avseende utlänningsärenden som remitterats från Migrationsverket (ärenden om medborgarskap och tillstånd att vistas i landet). Efter beslutet har det fortsatt att komma in klagomål där JO kunnat konstatera att det tagit lång tid för Säkerhetspolisen att besvara verkets remiss.

   

  JO har därför genomfört en inspektion av Säkerhetspolisen med särskilt fokus på handläggningstiderna i dessa ärenden. Vid granskningen kom det fram att handläggningstiderna i de flesta fall är långa och i en del fall mycket långa. JO uttalar att handläggningstiderna generellt sett är oacceptabla.

   

  JO ser positivt på att Säkerhetspolisen har vidtagit åtgärder och planerar för ytterligare åtgärder för att komma till rätta med situationen. JO uttalar dock att det är bekymmersamt att handläggningstiderna inte tycks ha förbättrats särskilt mycket sedan det tidigare beslutet och att läget är allvarligt. Säkerhetspolisen måste enligt JO nu vidta kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med handläggningstiderna.

   

  Mot bakgrund av vad som kommit fram under inspektionen överlämnar JO en kopia av protokollet till Regeringskansliet för kännedom.

  Inspektionsprotokoll-3619-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-3619-2022.pdf
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Östergötland, lokalpolisområde Linköping, den 13 och 14 juni 2022

  JO har under de senaste åren förhållandevis ofta fått in klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden.

   

  JO har i två beslut uttalat sig om de rättsliga förutsättningarna för att genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av bestämmelserna i 19 § andra stycket 1 respektive 20 a § polislagen (se JO 2020/2021 s. 395 och 406).

   

  Besluten följs nu upp med en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. Inspektionen i lokalpolisområde Linköping är den första i en serie av inspektioner som JO avser att genomföra.

   

  Tanken med att göra flera inspektioner är att JO ska få ett tillräckligt underlag för att på ett generellt plan kunna uttala sig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon. I detta protokoll redogör JO för vissa iakttagelser från inspektionen men gör inte några närmare uttalanden med anledning av dem. Uttalanden kommer i stället att göras i samband med att den samlade granskningen avslutas. Det är JO:s ambition att det kan ske före den 1 juli 2023.

  Inspektionsprotokoll-4271-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-4271-2022.pdf
 • Inspektion av Kriminalvården anstalten Mariefred den 16–18 maj 2022

  JO har genomfört en inspektion av anstalten Mariefred med särskilt syfte att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, försändelser, besök och permissioner.  Vid inspektionen beskrev anstaltsledningen att många intagna har kopplingar till organiserad brottslighet. Enligt JO är det tydligt att detta får direkta konsekvenser för intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden, särskilt när det gäller telefontill-stånd. I beslut om sådana tillstånd användes återkommande standardiserade skäl och det framgick endast i ett fåtal fall att den intagne hade en koppling till organiserad brottslighet. JO framhåller att det är viktigt att en individuell bedömning görs i varje enskilt fall och att den redovisas tydligt. Vidare är hon mycket kritisk till att intagnas rätt att få tala ostört med sina advokater i telefon inte respekteras och kritisk till att tjänstemän i samband med befordran av myndighetspost kräver att intagna visar innehållet.  JO har beslutat att utreda anstaltens hantering av och rutiner för granskning av post från advokater i ett särskilt initiativärende. 

  Inspektionsprotokoll-3636-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-3636-2022.pdf
 • Inspektion av Fastighetsmäklarinspektionen den 26–27 april 2022
 • Inspektion den 1 april 2022 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Jönköpings kommuns handläggning av ärenden om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 • Inspektion den 29 mars 2022 av Socialnämnden i Uppsala kommuns handläggning av ärenden om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 • Inspektion av Försäkringskassan VO Nord SF Västerbotten och VO Stockholm SF Stockholms län sydväst den 28–30 mars 2022 rörande interimistiska beslut i ärenden om sjukpenning

  Inspektionen gjordes bl.a. mot bakgrund av att det i tvåtidigare ärenden med klagomål mot Försäkringskassan uppmärksammats attmyndighetens handläggning av ärenden där det fattats interimistiska beslut varitbristfällig, bl.a. såvitt avsåg underrättelserna om de besluten.Iakttagelserna vid inspektionen visade bl.a. att beslut om sjukpenning underutredningstiden fattades genom en journalanteckning och att det var vanligt att enunderrättelse om beslutet lämnades i en kommuniceringsskrivelse i pappersform. Detförekom emellertid att det dröjde en tid innan underrättelserna i pappersformskickades och att dessa inte överensstämde med hur beslutet formulerats i journalen.Detta skapar otydlighet och är inte i överensstämmelse med 33 § förvaltningslagen(2017:900). JO framhåller i protokollet vikten av att underrättelsen överensstämmermed beslutet i journalen och att enskilda underrättas om besluten så snart som möjligtefter att de fattats.I protokollet konstateras vidare att Försäkringskassan, när handläggningen drog ut påtiden, i regel fattade nya interimistiska beslut om sjukpenning under utredningstiden.Detta gjordes även efter det att myndigheten kommunicerat sin inställning att rätt tillsjukpenning för en sökt period saknades och den enskilde fått möjlighet att yttra sigöver det, trots att det är omständigheter som talar emot att sjukpenning fortsattbeviljas interimistiskt. JO påpekar att Försäkringskassan bör se över hur sjukpenningbeviljas interimistiskt efter att myndigheten kommunicerat sin bedömning att avslåansökan och upphöra med detta.I några ärenden hade Försäkringskassan fattat interimistiska beslut om att beviljasjukpenning i samband med eller efter det att en ansökan om sjukpenning hadeavslagits genom ett slutligt beslut. Det förfarandet saknar stöd i lag.I ärendena om indragning eller nedsättning av sjukpenning uppmärksammades attFörsäkringskassan sällan redovisade tydliga överväganden angåendeförutsättningarna för att ändra ett gynnande beslut till nackdel för den enskilde. I någotärende förekom också att Försäkringskassan höll inne sjukpenning interimistiskt utanatt den enskilde underrättades om det eller att det dröjde innan den enskildeunderrättades.www

  Inspektionsprotokoll-1551-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-1551-2022.pdf
 • Inspektion den 24 mars 2022 av Socialnämnden i Södertälje kommuns handläggning av ärenden om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 • Inspektion av Falu tingsrätt den 22–24 mars 2022

  Den 22–24 mars 2022 genomförde JO en inspektion av Falu tingsrätt. Vid inspektionen uppmärksammades att det i flera av de äldsta brottmålen förekom utdragna handläggningstider med långa perioder av total passivitet. JO konstaterar att tingsrätten inte arbetade effektivt med delgivning eller tillräckligt aktivt med andra processuella verktyg för att driva målen framåt. Särskilt bekymmersamt var att älde brottmål där förhandlingar hade ställts in inte verkade prioriteras vid utsättning och att det fanns brister i rutinerna.

  Även i flera av de äldsta dispositiva tvistemålen förekom långa handläggningstider och perioder av inaktivitet. Det förekom också brister i dokumentationen vilket innebär att det var svårt att följa vad som hade hänt i målen.

  JO ser mycket allvarligt på tingsrättens bristande hantering av framför allt de äldre brottmålen och konstaterar att det saknas en effektiv uppföljning av de mål som blivit eller riskerar att bli gamla. Enligt JO behöver tingsrätten arbeta mer strategiskt för att målen ska kunna avgöras inom skälig tid. Det ansvar som lagmannen har enligt tingsrättsinstruktionen uppmärksammas särskilt.

  I protokollet gör JO flera uttalanden om häktningsfrågor, däribland de ändringar i rättegångsbalken som infördes den 1 juli 2021 och som innebär att det sedan dess är rätten som beslutar på vilket sätt den häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas.

  Inspektionsprotokoll-1812-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-1812-2022.pdf
 • Inspektion den 18 mars 2022 av Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommuns handläggning av ärenden om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 • Inspektion den 15 mars 2022 av Socialnämnden i Luleå kommuns handläggning av ärenden om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 • Inspektion den 9 mars 2022 av Socialnämnden i Lunds kommuns handläggning av ärenden om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU
 • Inspektion av Arbetsförmedlingen, enheten för omprövning i Östersund, den 23–24 februari 2022

  Granskningen visade att Arbetsförmedlingen har stora problem med långa handläggningstider i ärenden om omprövning samt att handläggningen inte skett i enlighet med de krav som ställs i 9 § förvaltningslagen (2017:900).

  Nästan samtliga granskade ärenden hade blivit liggande utan åtgärd i flera månader och handläggningstiderna i de avslutade ärendena var så pass långa som uppemot sju månader. JO uttalar att Arbetsförmedlingen står långt i från det uppsatta målet om att ett ärende om omprövning ska avgöras inom fyra till sex veckor samt att situationen är mycket allvarlig.

  JO uttalar vidare att de långa handläggningstiderna i ärenden om omprövning är något som i längden allvarligt riskerar att skada förtroendet för Arbetsförmedlingen. Det är därför angeläget att Arbetsförmedlingen omgående kommer till rätta med problemet. JO förväntar sig att Arbetsförmedlingens ledning prioriterar arbetet med att avsevärt förbättra situationen och avser att följa utvecklingen på området.

  När det gäller övriga iakttagelser uttalar JO bl.a. att de överväganden som görs i fråga om översättning ska dokumenteras, att det är viktigt att det av kommuniceringsbreven tydligt framgår vilka handlingar som har skickats ut till den enskilde samt att det av dokumentationen i ärendena tydligt ska framgå när en begäran om omprövning har kommit in till Arbetsförmedlingen. JO konstaterar vidare att Arbetsförmedlingen som regel lämnar över inkomna överklaganden till domstol inom tre dagar samt att det bland de granskade ärendena fanns flera exempel på att det hade skett samma dag som ett överklagande kommit in till myndigheten.

  Inspektionsprotokoll-759-2022.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-759-2022.pdf
 • Inspektion av tillståndsenheten vid Socialnämnden i Helsingborgs kommun den 1–2 december 2021
 • Inspektion av Polismyndighetens handläggning av vapenärenden vid rättsenhet Stockholm

  Inspektionen gjordes mot bakgrund av de många klagomål som JO under senare tid fått in om långa handläggningstider vid ansökningar om vapenlicens.

  Iakttagelser vid inspektionen bekräftade att handläggningstiderna i ansökningsärenden vid rättsenhet Stockholm inte uppfyller förvaltningslagens krav på en snabb handläggning, vilket enligt JO inte är godtagbart. JO kunde vidare konstatera att det i många ärenden förekom långa perioder av passivitet och dröjsmål i handläggningen.

  JO uttalar att det är av stor vikt att Polismyndigheten är tydlig i sin kommunikation och att det av utfärdade förelägganden klart framgår vad som förväntas, inom vilken tid det ska ske och vad som blir följden om ett föreläggande inte följs.

  JO förutsätter att Polismyndigheten fortsätter det arbete som har påbörjats för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna vid rättsenheten. Enligt JO är det angeläget att Polismyndigheten utnyttjar rättsavdelningens samlade resurser för att så snart som möjligt uppnå godtagbara handläggningstider vid rättsenheten. JO utgår också från att Polismyndigheten vidtar åtgärder när det gäller övriga brister som kom fram vid granskningen.

  Inspektionsprotokoll-7517-2021.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7517-2021.pdf
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Skänninge, med besök den 9 och 10 november 2021
 • Inspektion av Försäkringskassan, FVF Nordost, den 26 och 27 oktober 2021

  JO har granskat bl.a. hur Försäkringskassan i ärenden om ansökan om assistansersättning till barn, tillämpar reglerna i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter om barns rätt att få information och möjligheter att komma till tals så som de kommer till uttryck i 8 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt handläggningstiderna i ärenden om ansökan om assistansersättning. I protokollet konstateras bl.a. att Försäkringskassan i de flesta fallen inte informerade vårdnadshavarna om barnets rätt att komma till tals och att vårdnadshavarna avgör om det är lämpligt att barnet är med på ett möte. I de fall när information hade lämnats fanns inga dokumenterade överväganden om det bästa för barnet innebar att han eller hon närvarade vid mötet och då framförde några åsikter. JO påpekar att Försäkringskassan således relativt sällan agerar på det sätt som föreskrivs i 8 § andras stycket LSS och som Försäkringskassan anger i sina egna riktlinjer.När det gäller handläggningstiderna konstateras att dessa påtagligt förbättrats jämfört med hur situationen såg ut vid JO:s inspektion av Försäkringskassan i Göteborg hösten 2019. Handläggningstiderna var kortare och handläggningen bedrevs överlag aktivt. Det noteras dock att handläggningen i några ärenden var omotiverad passiv. Vidare uppmärksammas att Försäkringskassan relativt sällan informerar den enskilde om att avgörandet i ett ärende kommer att bli väsentligt försenat när handläggningen pågått under längre tid än vad myndigheten uppskattat.I protokollet görs vidare vissa uttalanden om anlitande av tolk och om utformningen av besluten.

  Inspektionsprotokoll-6930-2021.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-6930-2021.pdf
 • Inspektion av Kriminalvården, häktet Uppsala, med besök den 7 september 2021

  Inspektionen i korthet: I protokollet gör JO vissa uttalanden om bl.a. beläggnings­situationen i häktet Uppsala och arbetet med isoleringsbrytande åtgärder. Enligt JO är det anmärkningsvärt att Kriminalvården fortfarande saknar ett nationellt planerings- och uppföljningsverktyg för att kunna mäta i vilken omfattning intagna är föremål för sådana insatser. I avsaknad av ett nationellt system har häktet Uppsala försökt hantera situationen och infört en egen ordning för att mäta den tid som intagna dagligen ges isoleringsbrytande åtgärder. Enligt JO kan det bidra till en ökad medvetenhet och fokus hos personalen om vikten av sådana insatser. JO anser att detta är mycket positivt och uppfattar häktesledningen som genuint engagerad i frågan samt att häktet arbetar strukturerat för att försöka bryta de intagnas isolering. När det gäller mätningarna bedömer dock JO att det kan finnas skäl för häktet att se över hur resultatet sammanställs.

  Inspektionsprotokoll-6684-2021.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-6684-2021.pdf
 • Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Solna den 29–30 mars och i Malmö den 26–27 april 2021

  Granskningen av ärenden om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin visade att det fanns brister i handläggningen främst i fråga om hur Arbetsförmedlingen motiverat besluten.

  Problemet med bristfälliga motiveringar i beslut om återkallelse har tidigare påtalats av JO. Arbetsförmedlingen har flera gånger, senast vid JO:s inspektion av kontoret i Huddinge i februari 2018 (dnr 861-2018), uppgett att bristerna beror på att textfältet för motivering i myndighetens ärendehanteringssystem är begränsat och att ett nytt system ska införas. Textfältet har sedan dess utökats till 400 tecken.

  JO konstaterade att det utökade utrymmet många gånger hade varit tillräckligt för en godtagbar motivering men att det inte utnyttjades och att bristerna därför inte längre kan skyllas på ärendehanteringssystemet. JO uttalade vidare att det inte är acceptabelt med ett ärendehanteringssystem som begränsar myndighetens möjlighet att uppfylla sin motiveringsskyldighet. Företrädare för Arbetsförmedlingen utlovade nu liksom tidigare att ett nytt system ska införas och tydliggjorde att det nya systemet inte kommer att innehålla någon begränsning av antalet tecken i motiveringsfältet.

  JO uttalade att det är både oroväckande och anmärkningsvärt att de brister som JO under lång tid har kritiserat Arbetsförmedlingen för fortfarande kvarstår och att det närmast framstår som att myndighetens ledning under lång tid inte delat bilden av de problem som JO upprepade gånger har påtalat. Det är i så fall mycket allvarligt och JO avser att ta upp frågan vid ett särskilt möte med företrädare för myndighetens ledning.

  När det gäller övriga iakttagelser uttalade JO bl.a. att de överväganden som görs i fråga om tolk och översättning ska dokumenteras, att det är viktigt att kommuniceringsbreven är tydliga och att de mallar som används justeras vid behov. JO framhöll också vikten av att myndigheter formulerar sig korrekt samt uttalade att myndigheter i allmänhet bör vara försiktiga med att använda versaler och förstärkningstecken såsom t.ex. utropstecken. JO uttalade därtill att det kan sättas i fråga om inte den enskilde i vissa av de granskade ärendena, istället för att få sin anvisning återkallad, borde ha tilldelats en sanktion enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.  

  Inspektionsprotokoll-1690-2021.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-1690-2021.pdf
 • Inspektion av Småföretagarnas a-kassa den 22-23 september 2020
 • Inspektion den 26 mars 2020 av Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar i Stockholms kommun gemensamma familjerättsenhetens (Familjerätt Sydost) handläggning av ärenden om umgänge med umgängesstöd
 • Inspektion av Migrationsverkets medborgarskapsenhet i Norrköping den 19 mars 2020
 • Inspektion av Kommunals a-kassa den 17 mars 2020 i Stockholm
 • Inspektion av Alfa-kassan i Sundbyberg den 10 mars 2020
 • Inspektion den 19 februari 2020 av Socialnämnden i Norrköping kommuns handläggning av ärenden om umgänge med umgängesstöd
 • Inspektion av Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun den 18–19 februari 2020
 • Inspektion den 18 februari 2020 av Socialnämnden i Örebro kommuns handläggning av ärenden om umgänge med umgängesstöd
 • Inspektion den 22 januari 2020 av Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommuns handläggning av ärenden om umgänge med umgängesstöd
 • Inspektion av Migrationsverkets asylprövningsenhet i Boden den 4–6 december 2019
 • Inspektion av Lunds tingsrätt den 19–21 november 2019

  Den 19–21 november 2019 genomförde JO en inspektion av Lunds tingsrätt. JO intryck är att domstolens verksamhet fungerar mycket väl. I protokollet lyfts bl.a. tingsrättens arbete med familjemålen fram samt den goda ordningen i akterna. Även om många av de granskade avgörandena innehöll utförliga skäl noterar JO att det också förekom bristande motiveringar i t.ex. häktningsbeslut och i beslut om anordnande av godmanskap. Vidare uppmärksammades att det saknades tidsplaner i flera tvistemål liksom att en del avgöranden saknade förordnanden om s.k. fortsatt sekretess.

  Efter inspektionen har JO tagit två initiativ. JO ska i det ena ärendet granska tingsrättens rutiner för att sätta ut konkursförhandlingar i vissa fall. I det andra ärendet kommer JO att utreda handläggningen av ett ärende om upphörande av godmanskap hos Överförmyndar­nämnden i Eslövs kommun.

  Inspektionsprotokoll-7403-2019.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7403-2019.pdf
 • Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Mitt, den 13 och 14 november 2019
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Uppsala, lokalpolisområde Uppsala Knivsta den 12–14 november 2019
 • Inspektion av Rättspsykiatri vård Stockholm, sektion Nord, Stockholms läns sjukvårdsområde, inom Region Stockholm, den 12–13 november 2019

  I protokollet konstaterar chefsJO bl.a. brister i dokumentationsskyldigheten i patientjournalerna, särskilt beträffande underrättelser till målsäganden i samband med permissioner samt information till patienter om handlingar och domar från förvaltningsrätten. Vidare konstaterar chefsJO att kliniken regelmässigt visiterar patienter och granskar inkommande försändelser utan att ett beslut om detta fattats av chefsöverläkaren. Det konstateras även brister i dokumentation och beslutsmotiveringar i fråga om avskiljande av patienter, permissioner och begränsningar av elektronisk kommunikation. ChefsJO uttalar sig också om att kliniken begränsar rörelsefriheten för patienter som vårdas på kliniken frivilligt. Flertalet av de uppmärksammade bristerna är sådana som medför att patienternas rättssäkerhet riskeras. Detta är inte acceptabelt och chefsJO förutsätter att kliniken ser över sina rutiner i dessa avseenden.

  Inspektionsprotokoll-7452-2019.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-7452-2019.pdf
 • Inspektion av Försäkringskassan, FV och SF, Göteborg den 15–17 oktober 2019

  Det allmänna intrycket av verksamheten är att den i huvudsak bedrivs på ett bra och rättssäkert sätt. JO konstaterar dock att handläggningstiderna i flera ärendeslag är för långa. Situationen är särskilt allvarlig i ärenden om omvårdnadsbidrag och merkostnads­ersättning.

  När det gäller övriga iakttagelser vid inspektionen uttalar JO bl.a. följande: I samband med att handläggningen i ett ärende återupptas efter en längre period av passivitet bör det noteras i journalen varför det inte har vidtagits några åtgärder (se sid. 9). Eventuella överväganden som har gjorts i fråga om behov av tolk eller översättning bör noteras i journalen (se sid. 13). Det är av stor vikt att Försäkringskassan i kontakterna med enskilda gör realistiska uppskattningar av handläggningstiden för ett visst ärende. Om avvikelsen mellan den uppskattade och den verkliga handläggningstiden blir alltför stor, riskerar förtroendet för Försäkringskassan att skadas (se sid. 12). Om Försäkringskassan i ett beslut om merkostnadsersättning använder en bilaga för att redovisa de bedömningar som gjorts avseende merkostnaderna, ska bilagan på ett tydligt sätt bifogas beslutet. Det är inte lämpligt att i stället hänvisa till en bilaga som tidigare upprättats i ärendet (se sid. 14 f).   

  I protokollet konstaterar JO även att det finns skäl för Försäkrings­kassan att se över hur myndigheten förbereder sig inför en inspektion. Det gäller särskilt i fråga om det inledande mötet och den information som myndigheten väljer att presentera.

  Inspektionsprotokoll-6502-2019.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-6502-2019.pdf
 • Inspektion av Majorna-Linné stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun den 15-17 oktober 2019
 • Inspektion av Sociala resursnämnden (familjerättsenheten) i Göteborgs kommun den 14–16 oktober 2019
 • Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad, den 23–24 september 2019

  Den 23–24 september 2019 genomförde JO en inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad. I protokollet uttalar chefsJO bl.a. att det är otillfredsställande att det i dagsläget finns så pass begränsade möjligheter att placera kvinnliga intagna med särskilda behov på avdelningar som är anpassade för detta och att det även är bekymmersamt att långtidsdömda i stor utsträckning placeras tillsammans med intagna som ska stanna en kortare tid. ChefsJO anser att arbetet med att förändra Kriminalvårdens verksamhet, exempelvis genom att utöka möjligheterna till differentiering i kvinnoanstalter, bör prioriteras. Enligt chefsJO är detta en förutsättning för att myndigheten ska kunna erbjuda en likvärdig kriminalvård för kvinnor och män.

  Inspektionsprotokoll-6204-2019.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-6204-2019.pdf
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Saltvik (säkerhetsenheten) den 11 september 2019
 • Inspektion av Omvårdnadsnämnden i Söderhamns kommun den 10–12 september 2019
 • Inspektion av Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun den 10–12 september 2019
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hall (säkerhetsenheten) den 26 augusti 2019
 • Inspektion av Försäkringskassan, avdelningarna för försäkringstillhörighet och internationell vård i Visby, den 3–5 juni 2019
 • Inspektion av Länsstyrelsen i Stockholms län den 8 maj 2019
 • Inspektion av Förvaltningsrätten i Härnösand den 9–11 april 2019

  Den 9–11 april 2019 genomförde JO en inspektion av Förvaltningsrätten i Härnösand. I protokollet konstaterar JO att domstolens handläggningstider för de mål som inte är förtursmål är alltför långa. Det fanns många mål som sedan en längre tid tillbaka var klara för ett avgörande, i vissa fall över två år, men som ännu inte hade avgjorts. Detta är inte acceptabelt. JO pekar särskilt på beredningsarbetet och uttalar att noggrannhet vid beredningen av ett mål har stor betydelse för hur lång handläggningstiden för målet blir. Granskningen visade bl.a. på längre omotiverade uppehåll i handläggningen och dröjsmål med att ta ställning till t.ex. yrkanden om muntlig förhandling. De statistikuppgifter som domstolen redogjorde för tydde dock på att de åtgärder som domstolen hade vidtagit för att minska handläggningstiderna hade gett ett bra resultat och att situationen var på väg att vända.

  I protokollet tar JO också ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes av domstolens handläggning av målen. Bl.a. konstaterades följande:

  a) bristande motiveringar i avgöranden om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård,  

  b) dröjsmål med att meddela en dom i ett mål om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att förvaltningsrätten hade hållit förhandling i målet, och

  c) ett olagligt beslut om förtursförklaring; en sådan förklaring hade beviljats efter en ansökan av en person som inte var part i målet.

  I protokollet tar JO också initiativ till att utreda tre mål vid förvaltningsrätten där rätten hade delegerat till chefsöverläkaren att förordna om villkor vid permissioner för patienter som vårdades med krav på särskild utskrivningsprövning.

  Inspektionsprotokoll-2159-2019.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-2159-2019.pdf
 • Inspektion av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Malmö (regional heldygnsvård), Region Skåne, den 9–11 april 2019
 • Inspektion av Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun den 5-7 mars 2019
 • Protokoll fört vid inspektion av Kriminalvården, anstalten och häktet Salberga, den 12–14 februari 2019
 • Inspektion av Socialnämnden i Strängnäs kommun den 12–15 februari 2019
 • Inspektion av Hyres- och arrendenämnden i Stockholm den 12–14 februari 2019

  Den 12–14 februari 2019 genomförde JO en inspektion av Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. I protokollet konstaterar JO att nämndens handläggningstider för de ärenden som inte är förtursärenden har ökat betydligt under senare år och att de inte är förenliga med lagens krav på skyndsam handläggning. Ökningen av ärenden ställer stora krav på beredningsarbetet, vilket till övervägande delen sköts av handläggarna. JO uttalar att det i beredningsarbetet därför krävs fasta och tydliga rutiner som är gemensamma för hela myndigheten och att det är viktigt att hyresråden kopplas in i beredningen tidigt, särskilt i de svåra och mer komplicerade ärendena.

   

  Huvudregeln är att nämnden ska hålla ett sammanträde i ärendena. I många ärenden behöver nämnden emellertid hålla två sammanträden, bl.a. till följd av sent åberopad bevisning. JO uttalar att arbetsinsatsen och handläggningstiden per ärende sannolikt skulle minska om nämnden kunde kalla till ett sammanträde tämligen omedelbart efter att ett ärende har inletts. Det verkar emellertid inte möjligt, bl.a. på grund av arbetsbelastningen för handläggarna.

   

  Den verksamhetsförändring som JO anser behövs, och som nämnden avser att genomföra, bör enligt JO lämpligen beröra organisationen av beredningsarbetet, arbetsfördelningen mellan olika befattningshavare och rutinerna för rotelgenomgångar.

  Inspektionsprotokoll-237-2019.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-237-2019.pdf
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, Särskilda åklagarkammaren, den 5–7 december 2018
 • Inspektion av Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, Region Östergötland, den 4 och 5 december 2018
 • Inspektion av Luleå tingsrätt den 3–5 december 2018
 • Inspektion av nationella anstalts- och häktessamordningen vid Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta, den 13 november 2018
 • Besök hos Migrationsverkets förvarsavdelning, Märsta, den 13 november 2018
 • Inspektion av Kriminalvården, frivården Skövde, den 8–9 november 2018
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Tidaholm, den 6 och 7 november 2018
 • Inspektion av Försäkringskassan, omprövningsenheten i Stockholm, den 6–8 november 2018
 • Inspektion av Borås tingsrätt den 16–18 oktober 2018
 • Inspektion av Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun den 10–12 oktober 2018
 • Inspektion av Ystads tingsrätt den 27–29 augusti 2018
 • Inspektion av vuxenpsykiatrin i Västerås (Psykiatricentrum) inom region Västmanland den 15 och 16 maj 2018
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hall den 24–26 april 2018
 • Inspektion av skuldsaneringsverksamheten vid Kronofogdemyndigheten i Täby den 19 april 2018 och avslutande av JO:s initiativärende

  JO Lars Lindström beslutade att under våren 2018 undersöka Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet med två inspektioner, en på kontoret i Sundbyberg och en på kontoret i Täby.

     JO Lars Lindstöm uttrycker protokollet bl.a. att han ser med oro på att ”väntetiden” för att inleda den egentliga handläggningen har ökat sedan i mars 2018 och att handläggningstiderna är alltjämt  oacceptablet långa.

  Inspektionsprotokoll-228-2018_b.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-228-2018_b.pdf
 • Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 17 april 2018
 • Inspektion av Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun den 27 mars 2018
 • Inspektion av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun den 14 mars 2018
 • Inspektion av Migrationsverket, förvarsenheten i Kållered, Göteborg, den 13–14 mars 2018
 • Inspektion av Byggnadsnämnden i Tyresö kommun den 7 mars 2018
 • Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Huddinge den 21–23 februari 2018
 • Inspektion av skuldsaneringsverksamheten vid Kronofogdemyndigheten i Sundbyberg den 7–8 februari 2018
 • Inspektion av Omsorgsnämnden i Uppsala kommun den 5 februari 2018
 • Inspektion av Vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun den 19 december 2017
 • Inspektion av Eskilstuna tingsrätt den 18–20 december 2017
 • Inspektion av Socialnämnden i Falu kommun den 29 och 30 november 2017
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten och häktet Saltvik, den 21–23 november 2017
 • Inspektion av Äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna kommun den 15 november 2017
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Malmö, lokalpolisområde Malmö Norr, den 14–16 november 2017
 • Inspektion av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) den 23–24 oktober 2017
 • Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 1, Sundbyberg den 18 och 19 oktober 2017
 • Inspektion av Kriminalvården, frivården Sollentuna, den 10–11 oktober 2017
 • Inspektion av Kriminalvården, frivården Uppsala, den 26–27 september 2017
 • Inspektion av Migrationsverket, region Stockholm, asylprövningen, den 2–4 maj 2017
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Kumla, den 25–27 april 2017
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Sundsvall, den 4–6 april 2017
 • Inspektion av Överförmyndaren i Järfälla kommun den 4–5 april 2017
 • Inspektion av Byggnadsnämnden i Västerås stad, inklusive lantmäterimyndigheten, den 14–16 mars 2017
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Gävle, den 7–8 mars 2017
 • Inspektion av Försäkringskassan, FV Nord, Sundsvall, den 22–23 februari 2017
 • Inspektion av Överförmyndarnämnden i Nacka kommun den 6–7 december 2016
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Rödjan den 30 november 2016
 • Inspektion av Migrationsverket, region Syd, asylprövningen, den 29 november–1 december 2016
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Johannesberg, den 28–29 november 2016
 • Inspektion den 9–10 november 2016 av Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun (enheten barn och familj)

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-6570-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-6570-2016.pdf
 • Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Storgöteborg, lokalpolisområde Göteborg city, den 8–10 november 2016
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Visby, den 2 november 2016
 • Inspektion av Försäkringskassan, FV Väst 1, Göteborg Centrum, den 25 och 26 oktober 2016
 • Inspektion vid Förvaltningsrätten i Växjö den 18–20 oktober 2016
 • Inspektion den 6 oktober 2016 av socialförvaltningen (enheten barn unga och familj) i Katrineholms kommun

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5782-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5782-2016.pdf
 • Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5783-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5783-2016.pdf
 • Inspektion den 5 oktober 2016 av Socialförvaltningen i Kumla kommuns enhet för ensamkommande barn

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5781-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5781-2016.pdf
 • Inspektion den 5 oktober 2016 av utredningsenheten ensamkommande barn vid socialförvaltningen i Örebro kommun

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5780-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5780-2016.pdf
 • Inspektion den 4 oktober 2016 av social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Köpings kommun

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5779-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5779-2016.pdf
 • Inspektion den 4 oktober 2016 av flyktingenheten vid sociala nämndernas förvaltning i Västerås kommun

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5778-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5778-2016.pdf
 • Inspektion den 23 september 2016 av den för stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i Stockholms kommun gemensamma enhet för ensamkommande barn

  Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.

  Inspektionsprotokoll-5518-2016.pdf ReadSpeakerLyssna på Inspektionsprotokoll-5518-2016.pdf
 • Inspektion av Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun den 12–14 september 2016
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Mitt, gränsgrupp 3 (Uppsala) den 17 maj 2016
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolisenheten i region Stockholm, verkställighetsgrupp 3 i Stockholm den 2 maj 2016
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, Södra Skånes åklagarkammare, den 26–28 april 2016
 • Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 2 Linköping, den 19 och 20 april 2016
 • Inspektion av Lantmäteriet den 14 och 19–21 april 2016
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hällby, den 5–6 april 2016
 • Inspektion vid Eksjö tingsrätt den 5–7 april 2016
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Väst, utredningsgrupp 1 och 2 (Göteborg och Halmstad) den 16 och 17 mars 2016
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 2 (Malmö-Helsingborg) den 15 mars 2016
 • Inspektion av Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun den 22–24 februari 2016
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Nord, gränspolisgrupp 2 (Umeå) den 26 januari 2016
 • Inspektion vid Södertörns tingsrätt den 14–16 december 2015
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Öst, utredningsgrupp 3 (Jönköping), den 25 november 2015
 • Inspektion av Finansinspektionen den 17–18 november 2015
 • Inspektion av Kriminalvården, placeringssektionen, den 16 november 2015
 • Inspektion av Polismyndigheten, polisområde Västerbotten, lokalpolisområde Umeå, den 10–12 november 2015
 • Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Bergslagen, grupp 3 (Örebro), den 9 och 10 november 2015
 • Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3–5 november 2015
 • Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 1 Sollentuna, den 2 och 4 november 2015
 • Inspektion av Vuxenenheten, Social omsorg, vid Socialnämnden i Nyköpings kommun den 26 oktober 2015
 • Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015
 • Inspektion av Natur- och byggnadsnämnden i Huddinge kommun den 13−15 oktober 2015
 • Inspektion av psykiatriska kliniken vid Gävle sjukhus, Region Gävleborg, den 13–15 oktober 2015
 • Inspektion den 12–15 oktober 2015 av Socialnämnden i Gävle kommun
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Skänninge, den 12–14 oktober 2015
 • Inspektion av Avdelningen stöd till vuxna vid Socialnämnden i Håbo kommun den 1 oktober 2015
 • Inspektion den 30 september 2015 av vuxenenheten, Kommunstyrelsen, i Tierps kommun
 • Inspektion av Kriminalvården, häktet Sollentuna, den 23–24 september 2015
 • Inspektion den 16–17 september 2015 av enheten för ekonomiskt bistånd vid Skärholmens Stadsdelsnämnd i Stockholms kommun
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25–27 maj 2015
 • Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25–27 maj 2015
 • Inspektion av Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun den 21–23 april 2015
 • Inspektion vid Gävle tingsrätt den 21–23 april 2015
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015
 • Inspektion av Kriminalvården, frivården Helsingborg, den 16 april 2015
 • Inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborgs filial i anstalten Helsingborg den 15 april 2015
 • Inspektion av Försäkringskassan, kontoret i Helsingborg, den 14–16 april 2015
 • Inspektion vid Förvaltningsrätten i Luleå den 10–12 mars 2015
 • Inspektion den 10–12 mars 2015 av Socialnämnden i Eskilstuna kommun
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, Norrorts åklagarkammare i Stockholm, den 16 februari 2015
 • Inspektion av Samhällsnämnden i Härnösands kommun den 20–22 januari 2015
 • Inspektion vid Blekinge tingsrätt den 11–13 november 2014
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Asptuna, den 6 november 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Täby, den 4–5 november 2014
 • Inspektion av Polismyndigheten i Gävleborgs län, gränspolisenheten, den 27 och 28 oktober 2014
 • Inspektion av Konkurrensverket den 22–23 oktober 2014
 • Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7–9 oktober 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Kalmar, den 2 oktober 2014
 • Inspektion av Rättspsykiatri Kristinehamn, Landstinget i Värmland, den 30 september–2 oktober 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, den 30 september och den 1 oktober 2014
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Umeå, den 23 september 2014
 • Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Västerås, den 11 juni 2014
 • Inspektion vid Haparanda tingsrätt den 20–22 maj 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Kirseberg, den 12–14 maj 2014
 • Inspektion av Utrikesdepartementet den 12 maj 2014
 • Inspektion av Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun den 6–8 maj 2014
 • Inspektion av Polismyndigheten i Blekinge län den 28 och 29 april 2014
 • Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8–9 april 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Norrtälje, den 18–19 mars 2014
 • Inspektion vid Sundsvalls tingsrätt den 4–6 mars 2014
 • Inspektion av Diskrimineringsombudsmannen (DO) den 17–19 februari 2014
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Mariefred, den 4 och 6 februari 2014
 • Inspektion av Åklagarmyndigheten, Södertörns åklagarkammare i Stockholm, den 3 och 5 december 2013
 • Inspektion den 27–29 november 2013 av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandvikens kommun
 • Inspektion vid Förvaltningsrätten i Linköping den 26–28 november 2013
 • Inspektion av Migrationsverkets arbetstillståndsenhet i Stockholm den 26–27 november 2013
 • Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18–21 november 2013
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hall, den 12–14 november 2013
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Salberga, den 22–23 oktober 2013
 • Inspektion den 16–17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun
 • Inspektion vid Skaraborgs tingsrätt den 15–17 oktober 2013
 • Inspektion den 14–16 oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun
 • Inspektion av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun den 17–19 september 2013
 • Inspektion vid Gotlands tingsrätt den 21–23 maj 2013
 • Inspektion av Tullverkets tullkriminalavdelning i Stockholm och Åklagarmyndigheten den 24–25 april 2013
 • Inspektion den 16 – 17 april 2013 av Individ- och familjenämnden i Landskrona kommun
 • Inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Malmö, den 9–10 april 2013
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Saltvik, den 3–4 april 2013
 • Inspektion av Kriminalvården, häktet Norrköping, den 21 och 22 mars 2013
 • Inspektion av Migrationsverkets asylprövningsenhet 2 och asylprövningsenhet barn i Malmö den 6–8 mars 2013
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Kumla, den 13–15 februari 2013
 • Inspektion av Byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun den 12–14 februari 2013
 • Inspektion av Rättspsykiatri Västmanland (Sala), Landstinget Västmanland, den 11–13 februari 2013
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hinseberg, den 11 och 12 februari 2013
 • Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Örebro och nationellt försäkringscenter (NFC) Stockholm Sollentuna, filial Örebro, den 11–13 februari 2013
 • Inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Norrköping, lokalt försäkringscenter (LFC) Visby-Norrköping (kontoret i Norrköping), LFC Kontroll & Återkrav Öst, kontoret i Norrköping, och LFC Tidig bedömning Öst den 4–6 december 2012
 • Inspektion den 4–6 december 2012 av Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms kommun
 • Inspektion av Migrationsverkets asylprövningsenhet i Uppsala den 29 och 30 november 2012
 • Inspektion av byggnadsnämnden i Tyresö kommun 6–8 november 2012
 • Inspektion 17–18 oktober 2012 av Kriminalvården, häktet Göteborg
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten och häktet Skogome, den 16–17 oktober 2012
 • Inspektion 1–4 oktober 2012 av Socialnämnden i Sundsvalls kommun
 • Inspektion av Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Landstinget Västernorrland, den 1–4 oktober 2012
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Nyköping den 26 september 2012
 • Inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, den 3–5 september 2012
 • Inspektion vid Uddevalla tingsrätt den 29–31 augusti 2012
 • Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Karlstad den 4 och 5 juni 2012
 • Inspektion 8–11 maj 2012 av Individ- och familjenämnden i Landskrona kommun
 • Inspektion av Kriminalvården, Stockholm frivård, verksamhetsstället frivården Fridhemsplan, den 25 april 2012
 • Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret i Stockholm, den 18 och 20 april 2012
 • Inspektion av Kriminalvården, placeringsgruppen, den 16 april 2012
 • Inspektion den 27–29 mars 2012 av Socialnämnden i Nyköpings kommun
 • Inspektion av Migrationsverket, asylprövningsenheten i Boden, den 8 och 9 mars 2012
 • Inspektion vid Östersunds tingsrätts enhet för allmänna mål den 15–17 februari 2012
 • Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15–17 februari 2012
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten och häktet Saltvik, den 14–16 februari 2012
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten och häktet Österåker, den 6–8 december 2011
 • Inspektion vid Förvaltningsrätten i Stockholm den 30 november–2 december 2011
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Luleå och häktet Luleå den 29 och 30 november 2011
 • Inspektion den 14–17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun
 • Inspektion av rättspsykiatriska kliniken i Örebro, Örebro läns landsting, den 14–17 november 2011
 • Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) och nationellt försäkringscenter (NFC) Kalmar, den 26–28 oktober 2011
 • Inspektion av Transportstyrelsen, Körkortsenheten i Örebro, den 26–28 oktober 2011
 • Inspektion av Kriminalvården, häktet Sollentuna, den 12 och 17 oktober 2011
 • Inspektion i Mora den 4–5 oktober 2011 av Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning (gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner)
 • Inspektion den 3–5 oktober 2011 av Socialnämnden i Mora kommun
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, den 19–20 september 2011
 • Inspektion vid Förvaltningsrätten i Falun den 31 augusti–2 september 2011
 • Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Huddinge, den 26 och 27 maj 2011
 • Inspektion av Kriminalvården, anstalten Tillberga, onsdagen den 4 maj 2011
 • Inspektion av psykiatriska kliniken vid Västerviks sjukhus, Norra psykiatriområdet, Landstinget i Kalmar län, den 12–14 april 2011
 • Inspektion den 12–14 april 2011 av Socialnämnden i Västerviks kommun