JO:s behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till JO i ett ärende, eller som hämtas in från till exempel en anmäld myndighet, behandlas i JO:s elektroniska ärendehanteringssystem. Systemet består av elektroniska akter i vilka diarieuppgifter och elektroniska handlingar registreras.

I JO:s ekonomiadministrativa system behandlas uppgifter om leverantörer och referenspersoner med flera. Uppgifter kan även komma att behandlas i JO:s e-postsystem. Med personuppgifter avses namn, adress, fastighetsbeteckning och andra uppgifter som kan härledas till en viss fysisk person.

Personuppgifterna behandlas för att JO ska kunna handlägga ärenden i enlighet med JO:s instruktion och för att kunna utföra sina uppgifter som myndighet. Behandlingen är nödvändig för att JO ska kunna fullgöra avtal, för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser och för att utföra uppgifter av allmänt intresse (artikel 6. 1 b, c och e EU:s dataskyddsförordning). Uppgifterna gallras, det vill säga tas bort och förstörs, i enlighet med JO:s dokumenthanteringsplan. Handlingar i tillsynsärendena gallras som regel inte.

Personuppgifter lämnas ut  till anmälare och anmälda tjänstemän och myndigheter. Personuppgifter lämnas också ut till massmedia och i enlighet med offentlighetsprincipen.

Registrerades rättigheter

JO är skyldig att till var och en som begär det, lämna besked om vilka personuppgifter som behandlas hos JO om den sökande (registerutdrag). Av dataskyddsförordningen följer också att den registrerade har rätt att begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av uppgifter. Registrerade har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), om man anser att uppgifter behandlats i strid med gällande regler.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

JO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Charlotte De Geer Fällman är JO:s dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter:

Riksdagens ombudsmän (JO)
Box 16327
103 26 Stockholm
e-post justitieombudsmannen@jo.se
tel 08-786 51 00

Dataskyddsombud,
e-post dataskyddsombudet@jo.se
tel 08-786 50 85

Lyssna på innehållet

Listen to the content

Senast uppdaterad 2023-04-15