Uppgift och befogenheter

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

JO är en myndighet under riksdagen och del av riksdagens kontrollmakt. Justitieombudsmännen väljs direkt av riksdagen, är helt självständiga i sina beslut och direkt ansvariga inför riksdagen. Varje år lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.

Uppgift

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

JO:s kontroll initieras både genom anmälningar från allmänheten och genom egna initiativ. JO inspekterar regelbundet olika myndigheter och domstolar runt om i landet.

Befogenheter

JO har rätt att
– i beslut uttala sig om en åtgärd av en myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig
– göra vägledande uttalanden som bidrar till att rättstillämpningen blir enhetlig och ändamålsenlig

JO kan
– som särskild åklagare, väcka åtal mot en befattningshavare som, genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott
– anmäla en tjänsteman för prövning av disciplinansvar
– göra en framställning om författningsändring till riksdagen eller regeringen
– överlämna ett ärende till en ordinarie tillsynsmyndighet för handläggning

Lagar och andra regler som styr JO:s verksamhet

Läs mer om