Sverige var det första landet i världen som införde en parlamentarisk justitieombudsman. Det internationella intresset är därmed stort för det svenska JO-ämbetet.

Det svenska Justitieombudsmannaämbetet (JO-ämbetet) inrättades 1809 och den förste justitieombudsmannen valdes 1810. Sverige var länge ensamt om att ha en institution av detta slag. Nästa land som införde en motsvarighet till det svenska JO-ämbetet var Finland år 1919. I Danmark tillkom ett liknande ämbete år 1955.

Under framför allt de senaste decennierna har idén med ett ombudsmannasystem spritt sig och det finns idag ombudsmannafunktioner av olika slag i cirka 140 länder i alla världsdelar.

Intresset för det svenska JO ämbetet är mycket stort. JO tar årligen emot cirka 40–50 besök för studier, information och diskussioner med mera. Besökarna kommer framför allt från länder med en nyetablerad ombudsmannafunktion eller från länder som har för avsikt att införa en liknande institution.

En betydande del av besöken hos JO arrangeras i samarbete med bl.a. Svenska Institutet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), SIPU International, Utrikesdepartementet, Riksdagens internationella kansli och Raoul Wallenberg Institute.

International Ombudsman Institute (IOI) är en organisation för samarbete mellan ombudsmän i världens alla länder baserad i Wien i Österrike. Organisationen arrangerar vart fjärde år en internationell ombudsmannakonferens, vid vilken de allra flesta medlemsländerna brukar vara representerade.

En väl etablerad kontakt förekommer också med den Europeiska ombudsmannen (EU-ombudsmannen) i Strasbourg, Frankrike, vars verksamhet består i att behandla klagomål beträffande missförhållanden vid EU-organ.

Organisationer utanför Sverige – ett urval

Norden

EU

Internationella organisationer