JO sedan 2019.

Justitieombudsman Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.
JO Katarina Påhlsson. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Hovrättslagman i Svea hovrätt sedan 2015. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Katarina Påhlsson har också tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har också deltagit som sekreterare och expert i olika statliga utredningar. Katarina Påhlsson är sedan 2017 tredje vice ordförande i Pressens opinionsnämnd och sedan 2015 medlem i Sveriges domstolars internationella expertbas.

Ansvarsområde

  • Allmänna domstolar; Arbetsdomstolen; arrendenämnder och hyresnämnder; Domstolsverket.
  • Kriminalvården, övervakningsnämnder.
  • Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden; Brottsoffermyndigheten; Lagrådet; Integritetsskyddsmyndigheten; Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd; nådeärenden hos Justitiedepartementet; övriga till Justitiedepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsom­råde.
  • Förmynderskapsärenden (bl.a. överförmyndare och överförmyndarnämnder).
  • Kronofogdemyndigheten.
  • Plan- och byggnadsväsendet; lantmäteri- och kartväsendet.
  • Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket; Kemikalieinspektionen; övriga till Miljödepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde; bilskrotning. Jord- och skogsbruk; jordförvärv; rennäring; Sametinget; djurskydd och djurtillsyn (dock inte inom polisväsendet); jakt, fiske; veterinärväsendet; livsmedelskontroll.