Inspektioner

Aktuella inspektioner

  • Inga aktuella inspektioner

Inspektioner

JO inspekterar regelbundet myndigheter och domstolar runt om i landet. Vid en inspektion går justitieombudsmannen och hans medföljande stab igenom akter och andra dokument. Man träffar myndighetens ledning och tjänstemän och diskussioner förs under inspektionens gång. En inspektion avslutas med att ombudsmannen inför myndighetens ledning redogör för de eventuella felaktigheter och brister som har noterats under inspektionen och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa dessa.

En fråga som inte har kunnat lösas under inspektionsbesöket kan leda till att ombudsmannen tar ett eget initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds på JO-ämbetet.

Opcat-inspektioner

JO är också nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM. Uppgiften är att bevaka att människor som är frihetsberövade inte utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning. Arbetet baseras på 2002 års fakultativa protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (OPCAT). Protokollet kräver att staterna har ett nationellt system för att övervaka frågan och hos JO finns en särskild enhet, Opcat-enheten, för att fullgöra detta uppdrag. Opcat-enheten inspekterar regelbundet platser i Sverige där människor hålls frihetsberövade, rapporterar från besöken och deltar i det internationella samarbetet inom området.

Protokoll från inspektioner

Senast uppdaterad 2017-05-10