Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

allmän domstol
(allmänna domstolar) De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Övriga typer av domstolar är förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.
allmän handling
(allmänna handlingar) Handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Vem som helst har rätt att läsa en allmän handling om inte uppgifterna i den ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
anmälningsplikt
Heter också anmälningsskyldighet. Enligt socialtjänstlagen har bland annat anställda som arbetar med barn och ungdomar eller inom hälso- och sjukvården skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa. Ett exempel är barnmisshandel.
anskaffarfrihet
Den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.
avskrivning
Ett ärende skrivs av när JO beslutar att inte gå vidare med ärendet. Det finns många olika skäl till avskrivning. Läs mer under JO-anmälan–>När en anmälan kommer in till JO–>Alla anmälningar utreds inte på webbplatsen.
besvär
Ett äldre ord för överklagande av en dom eller ett beslut. Tiden för ett överklagande varierar men anges i anslutning till beslutet eller domen.
besvärshänvisning
Det samma som överklagandehänvisning. Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
CPT
Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
diarienummer
(diarienumret) Löpnummer i ett diarium eller register.
diarium
Ett register som en myndighet för över bl. a. inkomna och utgående skrivelser.
domskäl
Domstolens motivering av domslutet.
domslut
Domstolens slutliga avgörande.
domstol
En domstol är en offentlig institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott med mera.
efterforskningsförbud
Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet. Ibland används ordet efterforskningsförbud även i sammanhang med koppling till regeln att myndigheter inte får efterforska identiteten på den som begär att få ta del av en allmän handling.
fakultativ
frivillig, valfri
fullföljdshänvisning
Det samma som överklagandehänvisning. Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
förhandling
Domstolssammanträde där ett mål tas upp, behandlas och avgörs av domstol. Parter i målet och eventuella vittnen är vanligtvis närvarande. Förhandling i förvaltningsdomstol brukar benämnas muntlig förhandling. I allmän domstol hålls bl.a. huvudförhandling och häktningsförhandling.
förmansprövning
Vid förmansprövningen avgör förmannen – ansvarigt befäl på polisstationen – om ett frihetsberövande ska bestå innan den frihetsberövade sätts i cell eller om det ska hävas.
förundersökning
Undersökning som ska inledas så snart det finns anledning anta att ett brott har begåtts som hör under allmänt åtal. Beslut att inleda förundersökning fattas av polismyndighet eller åklagare.
förundersökningssekretess
Att uppgifterna i en förundersökning inte kan lämnas ut eftersom det skulle kunna skada utredningen. Det är åklagaren, i egenskap av förundersökningsledare, som fattar beslut om förundersökningssekretess.
förvaltningsdomstol
Förvaltningsdomstolar är förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. Jfr. allmän domstol.
förverkande
Omhändertagande av föremål i samband med brott, t.ex. ett brottsverktyg eller alkohol som smugglas in i landet. Föremålen lämnas inte tillbaks och ersätts inte heller.
GDPR
EU:s dataskyddsförordning (The General Data Protection Regulation)
god man
Förtroendeman. Förekommer i olika sammanhang för att bevaka någons rätt, hjälpa den som inte själv kan sköta sina angelägenheter etc.
handling
Varje framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.
husrannsakan
En undersökning som görs för att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis, eller för att söka efter någon som ska gripas, anhållas eller häktas. Beslut om husrannsakan fattas vanligen av förundersökningsledaren, dvs. av åklagare eller av polis, eller av domstolen.
huvudförhandling
Förhandling i allmän domstol där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet.
HVB
Ett hem för vård eller boende. En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.
hämtning
Polisen kan under vissa förutsättningar hämta en person med tvång, t.ex. till förhör och rättegångsförhandling.
inhibition
Inhibitionsbeslut (inhibera = ställa in). Ett beslut av en högre instans att ett beslut av en lägre instans inte får verkställas. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs.
interimistiskt
(interimistiska) Något som ska gälla till dess frågan slutgiltigt avgörs. Till exempel interimistiskt yrkande: en begäran (yrkande) där man vill få ett beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut meddelas i frågan.
jäv
Partiskhet eller risk för partiskhet, som gör någon olämplig att uppträda i en viss egenskap, t.ex. som domare eller som ledamot i en nämnd. Jäv kan bland annat förekomma om en beslutande är släkt med en av parterna i eller har ett eget intresse i saken.
klagande
Den som överklagar en domstols beslut till högre instans. I JO:s fall kan det också handla om den som lämnat in en JO-anmälan.
kollusionsfara
Risk för att en misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt förstör en brottsutredning. Kollusionsfara är skäl för häktning.
konstitutionella
Grundlagsenliga
konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet, KU, är ett av riksdagens utskott och granskar att regeringen följer reglerna. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen. KU bereder även val av justitieombudsman.
kontraktsvård
En särskild form av skyddstillsyn som innebär att en dömd person, om brottsligheten kan relateras till missbruk, får behandling istället för fängelse. Personen förklarar sig villig att genomgå behandlingen genom att skriva under ett kontrakt. Det är ett bindande kontrakt mellan klienten och Kriminalvården som är fastställt av tingsrätten. Om personen avbryter behandlingen eller på annat sätt allvarligt missköter sig rapporteras det till åklagaren. Domen kan då ändras till fängelse i en ny rättegång.
kroppsbesiktning
Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada.
kroppsvisitation
(kroppsvisitering, kroppsvisitera) Undersökning av en persons kläder och av vad han har på sig eller med sig.
kvarstad
Kvarstad är en tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.
laga kraft
En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.
laglighetsprövning
Ett överklagande av en kommuns eller ett landstings beslut. Kan göras av innevånare i den kommun eller det landsting där beslut fattats. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet kungjorts. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas. Kallades tidigare för kommunalbesvär.
lagrum
Motsvarar en regel i lagtext. Oftast avses en lagparagraf.
legalitetsprincipen
En rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan stöd av lagen. För att det ska räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens beskrivning av brottet. Det är lagen vid gärningstillfället som gäller.
litispendens
En processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det inte upptas till ny prövning. Om litispendens föreligger ska mål nr 2 avvisas.
LOB
Lagen om omhändertagande av berusade personer. En person som är så påverkad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv, eller utgör en fara för sig själv eller andra, kan omhändertas av polisen.
LPT
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LUL
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lagen behandlar hur polis, åklagare och domstolar ska handlägga ärenden där den misstänkta personen är under 21 år. För ungdomar under 18 år finns bland annat begränsningar i hur länge man får vara frihetsberövad och krav på att utredningen ska bedrivas snabbt.
LVM
Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Lagen kompletterar socialtjänstlagen och ger möjlighet till tvångsåtgärder mot missbrukare.
LVU
Lag om vård av unga. Lagen gäller ungdomar under 21 år. LVU ger samhället rätt att i vissa fall ingripa med tvång, dvs. utan samtycke från ungdomarna eller deras föräldrar.
meddelarfrihet
Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller även i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet för myndigheten att försöka efterforska källor.
mened
Ett brott som innebär att någon medvetet ljuger under ed, exempelvis vid ett vittnesförhör. Påföljden är fängelse eller i ringa fall böter.
myndighet
En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen.
myndighetsutövning
Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare, t.ex. att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande.
målsägande
Den som utsatts för ett brott.
målsägandebiträde
En person (oftast en jurist) som ska hjälpa och stödja målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och får sin ersättning av staten. En del av kostnaden kan dock få återbetalas av den som döms för brottet.
NPM
NPM – National Preventive Mechanism, på svenska "Nationellt besöksorgan". Organ för att förebygga att frihetsberövade inte utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling. I Sverige ligger funktionen som NPM hos Riksdagens ombudsmän (JO).
nöjdförklaring
Nöjdförklaring kan lämnas av den som dömts till fängelse eller villkorlig dom och innebär att den dömde förklarar att han avstår från att överklaga domen. Påföljden kan då omedelbart verkställas.
offentlig försvarare
En offentlig försvarare, i de flesta fall en advokat, förordnas av domstolen. En offentlig försvarare företräder och stödjer en person som är misstänkt i brottmål. En sådan försvarare kan förordnas om det är fråga om ett allvarligt brott eller den misstänkte är mycket ung.
offentlig handling
En handling är offentlig om den är att betrakta som en allmän handling och den inte omfattas av sekretess.
offentlig rätt
Ett samlingsnamn för stats- och förvaltningsrätt. Statsrätt innehåller grundlagarna och reglerna om statsskicket, medan förvaltningsrätt innehåller rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet. Ibland ingår också folkrätt i begreppet.
offentlighetsprincipen
Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bl.a. rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol.
offentligt biträde
Ett juridiskt biträde som hjälper en person i vissa typer av förvaltningsrättsliga mål, d.v.s. i förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen. Biträdet får ersättning av staten. Offentligt biträde förordnas t.ex. i mål angående avvisning eller utvisning enligt utlänningslagstiftningen och i mål om tvångsvård.
Opcat
Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr som Sverige sedan 2005 har varit ansluten till. På engelska "Optional Protocol to the Convention Against Torture".
Opcat-enheten
Enhet hos JO som arbetar med uppdraget som National Preventive Mechanism enligt 2002 års tilläggsprotokoll (Opcat) till FN:s konvention mot tortyr.
OSL
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
part
Part är en person, fysisk eller juridisk, som är direkt berörd av en fråga som klagande, sökande eller motpart. Vittnen, ombud och biträden är inte parter.
partsinsyn
Part har rätt att se handlingarna i sitt ärende. Detta gäller, med vissa undantag, även om uppgifter i handlingarna omfattas av sekretess.
prejudikat
Ett avgörande från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.
preskription
(preskriberat) Preskription kan ske i både brottmål och tvistemål. För brottmål handlar det om att straff inte får dömas ut om det gått lång tid sedan brottet begåtts. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid.
proportionalitetsprincipen
Den allmänna principen att myndigheterna inte får använda mer ingripande åtgärder än som krävs med hänsyn till ändamålet. Det ska finnas en rimlig balans mellan medel och mål.
punktlinje
En linje som består av punkter. Används på JO:s webbplats för att markera ord som finns förklarade i webbplatsens ordlista – orden stryks under med en punktlinje.
recidivfara
Betyder risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning.
redicivfara
Risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning.
Regeringsformen
Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar och den beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska friheter och rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.
registrator
Tjänsteman som registrerar inkommande ärenden och fördelar ärendena till rätt avdelning.
restriktioner
Beslut som fattas av åklagare eller domstol om att en person som är anhållen eller häktad inte får vistas gemensamt med andra intagna på häktet, läsa tidningar, ha tillgång till radio/TV eller ha kontakt med yttervärlden (telefon och/eller brev).
rättegångsombud
Person som fått rättegångsfullmakt av part att föra dennes talan i rättegång. Domstolen har möjlighet att avvisa den som bedöms olämplig i något avseende.
rättskraft
En sak har fått sin slutgiltiga prövning och kan inte tas upp på nytt.
rättspsykiatrisk undersökning
Det är en psykiatrisk undersökning av en misstänkt persons psykiska hälsa. Denna är nödvändig för att rätten ska kunna lämna över en person som döms för brott till rättspsykiatrisk vård.
rättspsykiatrisk vård
En person som rätten, sedan en rättspsykiatrisk undersökning genomförts, bedömer lida av allvarlig psykisk störning kan istället för att dömas till annan påföljd överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämd, utan vårdbehovet avgör hur länge vården ska fortgå.
rättssäkerhet
Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt.
sekretess
Förbud att i offentlig verksamhet röja uppgifter muntligen eller genom utlämnande av allmän handling. Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen respektive offentlighets- och sekretessförordningen.
SFS
Svensk Författningssamling. Alla lagar som stiftas i Sverige får ett SFS-nummer, t.ex. SFS 1986:765
skriva av
(skrivs av) Ett ärende skrivs av när JO beslutar att inte gå vidare med ärendet. Det finns många olika skäl till avskrivning. Läs mer under JO-anmälan–>När en anmälan kommer in till JO–>Alla anmälningar utreds inte på webbplatsen.
TF
(Tryckfrihetsförordningen) TF, Tryckfrihetsförordningen (1946:105) är en av Sveriges grundlagar. Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige.
tilltalad
Den person som åklagaren har väckt åtal mot.
tredskodom
Tredskodom kan meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning av sakfrågan har gjorts. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. inte i brottmål eller vårdnadsmål. Tredskodom förekommer inte i förvaltningsdomstol.
tvistemål
Om två personer inte kommer överens uppstår en tvist. Kan de inte lösa tvisten själva kan tingsrätten avgöra tvisten. Det kallas för ett tvistemål.
tvångsmedel
Åtgärder som används i brottsutredande syfte eller för att man ska kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott. De innehåller av någon form av tvång mot antingen person eller att man tar egendom i beslag, t.ex. i bevissyfte. Gripande, anhållande och häktning är exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. Även hemlig teleavlyssning och liknande räknas som tvångsmedel.
underlåta
(underlåtenhet, underlåtit) Mot förväntan inte utföra viss handling.
verkställighet
Genomförande av en dom eller ett beslut.
verkställighetsplan
Alla som avtjänar ett straff, i fängelse eller i frivård, har en personlig planering för strafftiden. Där står vilka insatser klienten behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk.
vilandeförklaring
Innebär att den fortsatta handläggningen av ett mål skjuts upp, t.ex. i avvaktan på att en annan rättegång som har betydelse för den senare ska äga rum, ett visst hinder undanröjs eller ytterligare fakta redovisas.
yrkande
En begäran om något.
Yttrandefrihetsgrundlagen
(YGL) Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är en av Sveriges grundlagar och den reglerar bl.a. rätten att uttrycka sig fritt i radio, i tv och på webben. Där står också om vad som inte är tillåtet, till exempel att förtala eller kränka en annan person.
åtalspreskription
När en viss tid har förflutit efter att ett brott har begåtts, utan att man har hittat den skyldige, är det inte längre möjligt att väcka åtal. De olika tidsfristerna, som varierar beroende på hur allvarligt brottet är, anges i brottsbalken.
återförvisning
(återförvisas, återförvisades) Målet skickas tillbaka till den lägre instansen, oftast för vidare utredning.
återställande av försutten tid
Om någon har försummat att överklaga ett avgörande i rätt tid och detta beror på ett oförutsett eller ursäktligt hinder – så kallat "laga förfall" – kan ny tid beviljas.
överklaga
En begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut. Överklagande måste ske skriftligt inom fastställd tid, vanligen två till tre veckor.
överklagandehänvisning
Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
överrätt
En domstol som är överordnad en annan domstol, t.ex. hovrätt i förhållande till tingsrätt. Se även allmän domstol och fövaltningsdomstol.