JO sedan 2019. 

JO Per Lennerbrant. Foto Johanna Hanno.
JO Per Lennerbrant. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Innan Per Lennerbrant tillträdde som JO var han domare, bl.a. lagman och chef för Eskilstuna tingsrätt. Innan dess arbetade han som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor vid Justitiedepartementet. Per Lennerbrant har medverkat i ett flertal statliga utredningar, även som särskild utredare, och undervisat i processrätt vid Stockholms universitet.

Ansvarsområde

 • Polisväsendet; Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden; ordningsvakter.
 • Allmänna åklagare; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverkets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
 • Tullväsendet.
 • Utlänningsärenden, dock inte mål vid migrationsdomstolar; medborgarskapsärenden.
 • Riksdagsförvaltningen; Riksbanken, Riksrevisionen; allmänna val.
 • Till Statsrådsberedningen och myndigheter därunder hörande ärenden, som inte ska fördelas på de ansvarsområden där de från saklig synpunkt hör hemma.
 • Utrikesförvaltningen; Sida; Kommerskollegium; Svenska institutet; övriga till Utrikesdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Icke specialreglerad kommunalförvaltning (kommunal självstyrelse inklusive kommunal bostadsförmedlingsverksamhet).
 • Plan- och byggnadsväsendet; lantmäteri- och kartväsendet.
 • Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket; Kemikalieinspektionen; övriga till Klimat- och näringslivsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som rör klimat- och miljöfrågor.
 • Bilskrotning. Jord- och skogsbruk; jordförvärv; rennäring; Sametinget; djurskydd och djurtillsyn (dock inte inom polisväsendet); jakt, fiske; veterinärväsendet; livsmedelskontroll.
 • Kommunikationsväsendet (affärsverken; vägar, trafik, körkort, fordonsregistrering, färdtjänst, bilprovning, post och elektronisk kommunikation). Övriga till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Gator (snöröjning, asfaltering); flyttning av fordon.
 • Räddningstjänst; ordningslagens tillämpning.
 • Lotterier och spel, serve­ringstillstånd.
 • Övriga vid länsstyrelser handlagda ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Bostadsväsendet (bostadsförsörjning, bostadsanpassningsbidrag samt bostads­bidrag utanför socialförsäkringssystemets ram); Boverket.
 • Begravningsväsendet; statsbidrag till trossamfund.
 • Övriga ärenden som inte är hänförliga till något av ansvarsområdena 1–3.