JO sedan 2019. 

JO Per Lennerbrant. Foto Johanna Hanno.
JO Per Lennerbrant. Foto Johanna Hanno.

Bakgrund

Innan Per Lennerbrant tillträdde som JO var han domare, bl.a. lagman och chef för Eskilstuna tingsrätt. Innan dess arbetade han som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor vid Justitiedepartementet. Per Lennerbrant har medverkat i ett flertal statliga utredningar, även som särskild utredare, och undervisat i processrätt vid Stockholms universitet.

Ansvarsområde

 • Allmänna åklagare; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverkets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
 • Polisväsendet; Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden; ordningsvakter.
 • Tullväsendet.
 • Kommunikationsväsendet (affärsverken; vägar, trafik, körkort, fordonsregistrering, färdtjänst, bilprovning, post och elektronisk kommunikation); övriga till Infrastrukturdepartementet hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. Gator (snöröjning, asfaltering); flyttning av fordon.
 • Statens kulturråd; Riksantikvarieämbetet; Riksarkivet; museer och bibliotek; Myndigheten för press, radio och tv; kommunala musikskolor och liknande utanför det obligatoriska skolväsendets ram; övriga till Kulturdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Icke specialreglerad kommunalförvaltning (kommunal självstyrelse inklusive kommunal bostadsförmedlingsverksamhet).
 • Utlänningsärenden, dock inte mål vid migrationsdomstolar; medborgarskapsärenden.
 • Räddningstjänst; ordningslagens tillämpning; lotterier och spel, serve­ringstillstånd.
 • Övriga vid länsstyrelser handlagda ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Bostadsväsendet (bostadsförsörjning, bostadsanpassningsbidrag samt bostads­bidrag utanför socialförsäkringssystemets ram); Boverket.
 • Begravningsväsendet; statsbidrag till trossamfund.
 • Utrikesförvaltningen; Sida; Kommerskollegium; Svenska institutet; övriga till Utrikesdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Riksdagsförvaltningen; Riksbanken, Riksrevisionen; allmänna val. Till Statsrådsberedningen och myndigheter därunder hörande ärenden, som inte ska fördelas på de ansvarsområden där de från saklig synpunkt hör hemma.
 • Övriga ärenden som inte är hänförliga till något av ansvarsområdena 1–3.