Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

GDPR
EU:s dataskyddsförordning (The General Data Protection Regulation)
god man
Förtroendeman. Förekommer i olika sammanhang för att bevaka någons rätt, hjälpa den som inte själv kan sköta sina angelägenheter etc.
handling
Varje framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.
husrannsakan
En undersökning som görs för att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis, eller för att söka efter någon som ska gripas, anhållas eller häktas. Beslut om husrannsakan fattas vanligen av förundersökningsledaren, dvs. av åklagare eller av polis, eller av domstolen.
huvudförhandling
Förhandling i allmän domstol där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet.
HVB
Ett hem för vård eller boende. En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.
hämtning
Polisen kan under vissa förutsättningar hämta en person med tvång, t.ex. till förhör och rättegångsförhandling.
inhibition
Inhibitionsbeslut (inhibera = ställa in). Ett beslut av en högre instans att ett beslut av en lägre instans inte får verkställas. Inhibitionen innebär inte att beslutet upphävs.
interimistiskt
(interimistiska) Något som ska gälla till dess frågan slutgiltigt avgörs. Till exempel interimistiskt yrkande: en begäran (yrkande) där man vill få ett beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut meddelas i frågan.
jäv
Partiskhet eller risk för partiskhet, som gör någon olämplig att uppträda i en viss egenskap, t.ex. som domare eller som ledamot i en nämnd. Jäv kan bland annat förekomma om en beslutande är släkt med en av parterna i eller har ett eget intresse i saken.
klagande
Den som överklagar en domstols beslut till högre instans. I JO:s fall kan det också handla om den som lämnat in en JO-anmälan.
kollusionsfara
Risk för att en misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt förstör en brottsutredning. Kollusionsfara är skäl för häktning.
konstitutionella
Grundlagsenliga
konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet, KU, är ett av riksdagens utskott och granskar att regeringen följer reglerna. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen. KU bereder även val av justitieombudsman.
kontraktsvård
En särskild form av skyddstillsyn som innebär att en dömd person, om brottsligheten kan relateras till missbruk, får behandling istället för fängelse. Personen förklarar sig villig att genomgå behandlingen genom att skriva under ett kontrakt. Det är ett bindande kontrakt mellan klienten och Kriminalvården som är fastställt av tingsrätten. Om personen avbryter behandlingen eller på annat sätt allvarligt missköter sig rapporteras det till åklagaren. Domen kan då ändras till fängelse i en ny rättegång.
kroppsbesiktning
Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada.
kroppsvisitation
(kroppsvisitering, kroppsvisitera) Undersökning av en persons kläder och av vad han har på sig eller med sig.
kvarstad
Kvarstad är en tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.