Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

sekretess
Förbud att i offentlig verksamhet röja uppgifter muntligen eller genom utlämnande av allmän handling. Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen respektive offentlighets- och sekretessförordningen.
SFS
Svensk Författningssamling. Alla lagar som stiftas i Sverige får ett SFS-nummer, t.ex. SFS 1986:765
skriva av
(skrivs av) Ett ärende skrivs av när JO beslutar att inte gå vidare med ärendet. Det finns många olika skäl till avskrivning. Läs mer under JO-anmälan–>När en anmälan kommer in till JO–>Alla anmälningar utreds inte på webbplatsen.
TF
(Tryckfrihetsförordningen) TF, Tryckfrihetsförordningen (1946:105) är en av Sveriges grundlagar. Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige.
tilltalad
Den person som åklagaren har väckt åtal mot.
tredskodom
Tredskodom kan meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning av sakfrågan har gjorts. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. inte i brottmål eller vårdnadsmål. Tredskodom förekommer inte i förvaltningsdomstol.
tvistemål
Om två personer inte kommer överens uppstår en tvist. Kan de inte lösa tvisten själva kan tingsrätten avgöra tvisten. Det kallas för ett tvistemål.
tvångsmedel
Åtgärder som används i brottsutredande syfte eller för att man ska kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott. De innehåller av någon form av tvång mot antingen person eller att man tar egendom i beslag, t.ex. i bevissyfte. Gripande, anhållande och häktning är exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. Även hemlig teleavlyssning och liknande räknas som tvångsmedel.
underlåta
(underlåtenhet, underlåtit) Mot förväntan inte utföra viss handling.
verkställighet
Genomförande av en dom eller ett beslut.
verkställighetsplan
Alla som avtjänar ett straff, i fängelse eller i frivård, har en personlig planering för strafftiden. Där står vilka insatser klienten behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk.
vilandeförklaring
Innebär att den fortsatta handläggningen av ett mål skjuts upp, t.ex. i avvaktan på att en annan rättegång som har betydelse för den senare ska äga rum, ett visst hinder undanröjs eller ytterligare fakta redovisas.
yrkande
En begäran om något.
Yttrandefrihetsgrundlagen
(YGL) Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är en av Sveriges grundlagar och den reglerar bl.a. rätten att uttrycka sig fritt i radio, i tv och på webben. Där står också om vad som inte är tillåtet, till exempel att förtala eller kränka en annan person.
åtalspreskription
När en viss tid har förflutit efter att ett brott har begåtts, utan att man har hittat den skyldige, är det inte längre möjligt att väcka åtal. De olika tidsfristerna, som varierar beroende på hur allvarligt brottet är, anges i brottsbalken.
återförvisning
(återförvisas, återförvisades) Målet skickas tillbaka till den lägre instansen, oftast för vidare utredning.
återställande av försutten tid
Om någon har försummat att överklaga ett avgörande i rätt tid och detta beror på ett oförutsett eller ursäktligt hinder – så kallat "laga förfall" – kan ny tid beviljas.
överklaga
En begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut. Överklagande måste ske skriftligt inom fastställd tid, vanligen två till tre veckor.
överklagandehänvisning
Upplysning om hur ett beslut eller en dom kan överklagas. Ska framgå av själva beslutet eller bifogas detta.
överrätt
En domstol som är överordnad en annan domstol, t.ex. hovrätt i förhållande till tingsrätt. Se även allmän domstol och fövaltningsdomstol.