Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-11-30 Diarienummer:4989-2020

  Uttalanden om placering av en häktad med restriktioner i en arrestcell

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:10572-2021

  Allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Fortunagården för brister vid användandet av särskilda befogenheter

  Dölj information

  Sammanfattning

  En intagen hos Statens institutionsstyrelse (SiS), LVM-hemmet
  Fortunagården, var under två dygn skild från övriga intagna. Av utredningen framgår att SiS personal aldrig prövade om förutsättningarna för de särskilda befogenheterna avskiljande eller vård i enskildhet var uppfyllda. JO konstaterar att det inte var resultatet av ett förbiseende, utan utredningen visar att personalen över huvud taget inte reflekterade över att det kunde vara fråga om en tvångsåtgärd när den intagna placerades ensam. Enligt JO är det allvarligt att personalen inte förstod att åtgärden innebar en begränsning av den intagnas rättigheter som de behövde lagstöd för.

  Eftersom personalen aldrig prövade om förutsättningarna för de särskilda befogenheterna var uppfyllda, fanns det inte heller något beslut att dokumentera i den intagnas journal. Avsaknaden av ett beslut gör att SiS i efterhand inte har kunnat ge ett tydligt svar på frågan om den intagna var avskild eller fick vård i enskildhet. Inte
  minst av rättssäkerhetsskäl är det enligt JO helt avgörande att beslutsfattaren har klart för sig om en tvångsåtgärd innebär att en intagen vårdas i enskildhet eller placeras i avskildhet och att de rättsliga överväganden som görs vid valet av åtgärd noggrant redovisas i ett beslut.

  LVM-hemmet har som förklaring till den bristfälliga hanteringen hänvisat till att det sällan uppstår situationer där personalen behöver använda de särskilda befogenheterna. JO uttalar att även under sådana förhållanden måste SiS säkerställa att personalen har nödvändig kunskap för att kunna tillämpa regelverket på ett rättssäkert sätt. I utredningen har det även uppmärksammats andra fel och brister i den intagnas journal. Omfattningen av dessa talar enligt JO för att personalens bristande kunskaper inte bara rör tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och vård i enskildhet. Med hänsyn tagen till omfattningen av de fel och brister som JO redovisat får LVM-hemmet allvarlig kritik. JO skickar även en kopia av beslutet till regeringen för kännedom.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  10572-2021.pdf (151kb)
 • Beslutsdatum:2022-11-21 Diarienummer:2802-2020

  Initiativ om hur Statens institutionsstyrelse använder de särskilda befogenheterna avskiljande och vård i enskildhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-18 Diarienummer:1013-2022

  Polisen har hållit ett förhör i en utredning om ett allvarligt brott utan att ett förhörsvittne närvarade

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-15 Diarienummer:4420-2021

  Kritik mot en kurator vid en skola i Lilla Edets kommun för bristfällig handläggning av ett elevärende

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:4149-2021

  Kritik mot Forum för levande historia för att två personer förbjöds att besöka myndighetens utställningar och bibliotek

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:3445-2022

  Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Hall, för att i två fall ha granskat myndighetspost utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-11-14 Diarienummer:7438-2021

  Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin inom en region för regelmässiga urinprovkontroller i samband med utfärdande av läkarintyg för körkortstillstånd

  Läs mer
Sök beslut