Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-06-29 Diarienummer:7954-2021

  Kritik mot lagmannen vid en tingsrätt för att i en brottmålsdom ha tagit in fotografier på den tilltalade och i en annan dom fotografier på målsäganden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-28 Diarienummer:822-2022

  En undersökning av hur socialtjänsten handlägger ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:961-2020

  Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:7164-2020

  En frihetsberövad har rätt att ha kontakt med en försvarare som är utsedd i en annan brottsutredning än den som frihetsberövandet avser

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-23 Diarienummer:O 1-2021

  Granskning av omständigheterna som gör att det dröjer innan patienter som ges sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kan ges öppen rättspsykiatrisk vård

  Dölj information

  Sammanfattning

  I beslutet behandlas vilka omständigheter som gör att patienter som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning inte kan få öppen rättspsykiatrisk vård i anslutning till att kliniken bedömt att de inte längre behöver sluten rättspsykiatrisk vård. ChefsJO uttalar att konsekvenserna för dessa patienter är allvarliga. Det leder till en längre vårdtid än nödvändigt i en vårdform som är förenad med frihetsberövande och annat tvång.

  ChefsJO konstaterar att det kan ta lång tid att upprätta en samordnad vårdplan med de insatser dessa patienter behöver för att kunna få öppen rättspsykiatrisk vård. Skälet för detta är framför allt att de behöver ha en ordnad social situation, vilket förutsätter ett lämpligt boende. Just tillgången till ett sådant boende blir ofta avgörande för bedömningen av risken för återfall i brottslighet som är av allvarligt slag. En förklaring till att det många gånger dröjer med att ordna ett sådant boende kan vara att kliniken och socialtjänsten gör olika bedömningar av patienternas behov.

  ChefsJO konstaterar att samverkanslagens regler om kommuners betalningsansvar inte utgör något incitament för kommunerna att tillhandahålla tillräckliga insatser eftersom dessa regler blir tillämpliga först sedan de åtgärder vidtagits som de ekonomiska incitamenten avser att främja.

  Sammanfattningsvis uttalar chefsJO att granskningen visar att det behöver vidtas åtgärder för att patienter i sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning mer skyndsamt ska kunna ges öppen rättspsykiatrisk vård. Lagstiftaren har valt att införa ekonomiska incitament för att främja detta. Det är då viktigt att dessa incitament är verkningsfulla. Även andra åtgärder som ökar möjligheterna för patienter att få ett lämpligt boende bör utredas. Situationen för utomlänspatienter bör uppmärksammas särskilt.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  O 1-2021.pdf (211kb)
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:9727-2020

  Uttalanden om bl.a. motiveringsskyldighet och partsställning vid beslut om förslag till fördelning av vissa forskningsanslag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:4547-2021

  Kritik mot Uddevalla tingsrätt för långsam handläggning av ett brottmål och uttalanden om tingsrättens rutiner för utsättning av sådana mål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-06-22 Diarienummer:9123-2021

  Kritik mot Skogsstyrelsens generaldirektör för att ha agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
Sök beslut