JO Katarina Påhlsson

JO sedan 2019.

Bild på JO Katarina Påhlsson

Bakgrund

Hovrättslagman i Svea hovrätt sedan 2015. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Katarina Påhlsson har också tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har också deltagit som sekreterare och expert i olika statliga utredningar. Katarina Påhlsson är sedan 2017 tredje vice ordförande i Pressens opinionsnämnd och sedan 2015 medlem i Sveriges domstolars internationella expertbas.

Ansvarsområde

  • Allmänna domstolar; Arbetsdomstolen; arrendenämnder och hyresnämnder; Domstolsverket.
  • Allmänna förvaltningsdomstolar.
  • Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden; Brottsoffermyndigheten; Lagrådet; Datainspektionen; nådeärenden hos Justitiedepartementet; övriga till Justitiedepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. 
  • Förmynderskapsärenden (bl.a. överförmyndare och överförmyndarnämnder).
  • Kronofogdemyndigheten.
  • Plan- och byggnadsväsendet; lantmäteri- och kartväsendet.
  • Kommunikationsväsendet (affärsverken; vägar, trafik, körkort, fordonsregistrering, färdtjänst, bilprovning). 
  • Skolväsendet; universitets- och högskoleväsendet (inklusive Sveriges lantbruksuniversitet); studiestöd; Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor; övriga till Utbildningsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket; Kemikalieinspektionen; övriga till Miljö- och energidepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde; bilskrotning. Jord- och skogsbruk; jordförvärv; rennäring; Sametinget; djurskydd; jakt, fiske; veterinärväsendet; livsmedelskontroll.
Senast uppdaterad 2019-09-24