JO tar emot ett stort antal anmälningar per år. Alla anmälningar granskas av sakkunniga jurister och en bedömning görs om ärendet ska utredas eller inte. Majoriteten av anmälningarna utreds inte.

Att JO inte går vidare med en anmälan, det vill säga att den skrivs av, beror ofta på något av följande:

  • Anmälan gäller missnöje med en domstols avgörande eller en myndighets beslut. JO kan inte ändra en dom eller ett beslut. Sådana avgöranden kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning ska inte ersätta detta.
  • Anmälan gäller något som en annan myndighet kan utreda eller har utrett. JO:s granskning ska inte ersätta den tillsyn och rättstillämpning som andra myndigheter ska sköta.
  • Sådant som inträffat för mer än två år sedan utreds i princip inte.
  • Anmälan gäller någon som inte omfattas av JO:s tillsyn. Det är i princip bara myndigheter och deras anställda som står under JO:s tillsyn.
  • Anmälan är opreciserad eller för otydlig.
  • Det har inte kommit fram något annat än att den som anmälts i väsentliga delar har handlat på ett korrekt sätt eller så har myndigheten själv redan rättat till det anmälda missförhållandet.
  • Det finns inte tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte har följts i alla delar.
  • JO beslutar inte om skadestånd och ger inte rättsliga råd.