JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker.

Under JO:s tillsyn står

 • statliga myndigheter (inklusive domstolar),
 • kommunala och regionkommunala myndigheter,
 • tjänstemän vid statliga, kommunala och regionkommunala myndigheter,
 • andra som har anförtrotts myndighetsutövning (myndighetsutövning innebär en myndighets utövande av rätt att bestämma om en förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller något annat jämförbart förhållande).

JO:s tillsyn omfattar inte

 • privata företag, som banker, försäkringsbolag, advokater och privatpraktiserande läkare,
 • massmedier, som tidningar, radio och TV,
 • förtroendevalda, dvs. regeringen och enskilda statsråd, riksdagens ledamöter, ledamöter av kommun- respektive regionfullmäktige,
 • statliga bolag och stiftelser (om det inte är fråga om myndighetsutövning, se ovan. T.ex. kan man i vissa fall klaga på handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar.),
 • kommunala bolag och stiftelser (samma som för statliga bolag och stiftelser, se ovan),
 • fackförbund,
 • Justitiekanslern (JK).

Ombudsmännen står inte heller under tillsyn av varandra.