JO Per Lennerbrant

Tillträder den 9 september 2019. 

Meddelande om att bild kommer inom kort

Bakgrund

Chefsrådman vid Stockholms tingsrätt sedan oktober 2018. Dessförinnan arbetade Per Lennerbrant som lagman vid Eskilstuna tingsrätt. Tidigare arbetade han sammanlagt drygt 14 år i Justitiedepartementet bl.a. som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor samt som ämnesråd vid straffrättsenheten. Per Lennerbrant har utrett bestämmelser om resning i brottmål och han har även arbetat som tillförordnad universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet.

Ansvarsområde

 • Allmänna åklagare; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverkets enheter för brottsutredning enligt lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.
 • Polisväsendet; Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
 • Tullväsendet.
 • Statens kulturråd; Riksantikvarieämbetet; Riksarkivet; museer och bibliotek; Myndigheten för radio- och tv; kommunala musikskolor; övriga till Kulturdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. 
 • Icke specialreglerad kommunalförvaltning.
 • Utlänningsärenden, dock inte mål vid Migrationsdomstolar; medborgarskapsärenden.
 • Räddningstjänst; ordningslagens tillämpning; lotterier och spel, serveringstillstånd.
 • Övriga vid länsstyrelser handlagda ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde. 
 • Bostadsväsendet (bostadsförsörjning, bostadsanpassningsbidrag samt bostadsbidrag utanför socialförsäkringssystemets ram); Boverket; Statens bostadskreditnämnd.
 • Begravningsväsendet; statsbidrag till trossamfund. 
 • Utrikesförvaltningen; Sida; Kommerskollegium; Svenska institutet; övriga till Utrikesdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
 • Riksdagsförvaltningen; Riksbanken, Riksrevisionen; allmänna val. Till Statsrådsberedningen och myndigheter därunder hörande ärenden, som inte ska fördelas på de ansvarsområden där de från saklig synpunkt hör hemma.
 • Övriga ärenden som inte är hänförliga till något av ansvarsområdena 1–3.
Senast uppdaterad 2018-02-01