Ordförklaringar

Ordförklaringar i löpande text (understrykning med punktlinje) kan slås av och på i sidfoten.

recidivfara
Betyder risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning.
redicivfara
Risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning.
registrator
Tjänsteman som registrerar inkommande ärenden och fördelar ärendena till rätt avdelning.
rättegångsombud
Person som fått rättegångsfullmakt av part att föra dennes talan i rättegång. Domstolen har möjlighet att avvisa den som bedöms olämplig i något avseende.
rättskraft
En sak har fått sin slutgiltiga prövning och kan inte tas upp på nytt.
rättspsykiatrisk undersökning
Det är en psykiatrisk undersökning av en misstänkt persons psykiska hälsa. Denna är nödvändig för att rätten ska kunna lämna över en person som döms för brott till rättspsykiatrisk vård.
rättspsykiatrisk vård
En person som rätten, sedan en rättspsykiatrisk undersökning genomförts, bedömer lida av allvarlig psykisk störning kan istället för att dömas till annan påföljd överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård är inte tidsbestämd, utan vårdbehovet avgör hur länge vården ska fortgå.
sekretess
(sekretessen) Förbud att i offentlig verksamhet röja uppgifter muntligen eller genom utlämnande av allmän handling. Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen respektive offentlighets- och sekretessförordningen.
skriva av
(skrivs av) Ett ärende skrivs av när JO beslutar att inte gå vidare med ärendet. Det finns många olika skäl till avskrivning. Läs mer under "JO-anmälan --> När en anmälan kommer in till JO --> Alla anmälningar utreds inte" på webbplatsen.
TF
TF, Tryckfrihetsförordningen (1946:105) är en av Sveriges grundlagar. Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige.
tilltalad
(tilltalade) Den person som åklagaren har väckt åtal mot.
tredskodom
Tredskodom kan meddelas när någon inte inkommer med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att prövning av sakfrågan har gjorts. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. inte i brottmål eller vårdnadsmål. Tredskodom förekommer inte i förvaltningsdomstol.
tvistemål
Om två personer inte kommer överens uppstår en tvist. Kan de inte lösa tvisten själva kan tingsrätten avgöra tvisten. Det kallas för ett tvistemål.
tvångsmedel
Åtgärder som används i brottsutredande syfte eller för att man ska kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott. De innehåller av någon form av tvång mot antingen person eller att man tar egendom i beslag, t.ex. i bevissyfte. Gripande, anhållande och häktning är exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. Även hemlig teleavlyssning och liknande räknas som tvångsmedel.
underlåta
(underlåtenhet, underlåtit) Mot förväntan inte utföra viss handling.
verkställighet
Genomförande av en dom eller ett beslut.
verkställighetsplan
Alla som avtjänar ett straff, i fängelse eller i frivård, har en personlig planering för strafftiden. Där står vilka insatser klienten behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk.
vilandeförklaring
Innebär att den fortsatta handläggningen av ett mål skjuts upp, t.ex. i avvaktan på att en annan rättegång som har betydelse för den senare ska äga rum, ett visst hinder undanröjs eller ytterligare fakta redovisas.