Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun för långsam handläggning av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

En ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden den 30 maj 2014. Huvudregeln i lagen är att nämnden ska besluta i ärenden om bygglov inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till nämnden. Nämnden har anmälts till JO för att den inte fattat något beslut och när JO kontrollerade saken den 19 oktober 2016 hade nämnden fortfarande – efter drygt två år och fyra månader – inte gjort någonting i ärendet. Nämnden får allvarlig kritik av JO för den långsamma och passiva handläggningen. I JO:s beslut påpekas det också att det är förvånande att nämnden trots att den fått möjlighet att svara på JO-anmälan inte lyckats prestera en bedömning av hur den uppfyllt sina skyldigheter mot sökanden.

JO har i två andra ärenden idag utdelat allvarlig kritik mot byggnadsnämnden för dess sätt att handlägga ansökningar från AA. I JO:s beslut uttalas att nämndens hantering av de tre ärendena och nämndens svar på AA:s JO-anmälningar tyder på en anmärkningsvärd nonchalans mot de uppgifter som nämnden anförtrotts i plan- och bygglagstiftningen. JO avslutar ärendet med en förhoppning att hans beslut i de tre ärendena bidrar till att nämnden i framtiden tar sina viktiga uppgifter på större allvar.

Tillbaka till söka beslut