Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Miljöbalken - MB Regeringsformen - RF Beslutsmotivering, utformning av beslut Objektivitet, opartiskhet, saklighet

En landshövding har motiverat beslut i ärenden om strandskyddsdispens på ett sätt som var ägnat att ge intrycket att besluten var i direkt strid mot miljöbalkens regler. Utformningen av besluten har stått i strid med både reglerna om motivering av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i regeringsformen. Landshövdingen får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut