Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun för handläggningen av ett ärende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

I ett LSS-ärende kommunicerade handläggaren sin utredning med förslag till beslut utan att sökanden först fått möjlighet att yttra sig över de uppgifter som handläggaren hade hämtat in från sökandens dagliga verksamhet. De inhämtade uppgifterna stod i flera avseenden i strid med de uppgifter som sökanden hade lämnat och verkar även ha haft en avgörande betydelse för förvaltningens bedömning att avslå ansökan. Med hänsyn till den betydelse som de inhämtade uppgifterna hade för bedömningen borde skrivelsen från den dagliga verksamheten ha kommunicerats med sökanden i enlighet med 17 § förvaltningslagen innan beslut meddelades. Förvaltningen kritiseras för denna och ett flertal andra brister i handläggningen av ärendet.

Tillbaka till söka beslut