Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Vindelns kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

En person begärde hos en skola i Vindelns kommun att få ut bl.a. en kränkningsanmälan. Det dröjde knappt två veckor tills vissa av de begärda handlingarna tillhandahölls, och dessa handlingar var då delvis maskerade. Trots att begäran alltså inte tillmötesgicks fullt ut informerades den sökande inte om sin rätt till myndighetsprövning och ett överklagbart beslut. Sedan sökanden vid flera tillfällen ändå efterfrågat ett överklagbart beslut mottog han ett sådant drygt fyra månader efter den ursprungliga begäran. I samband med detta mottog sökanden även bl.a. en återigen maskerad version av kränkningsanmälan. Det formella beslut som då tillhandahölls gav emellertid det missvisande intrycket att begäran hade bifallits fullt ut. Dessutom saknade beslutet en klargörande motivering och uppgift om vilka bestämmelser som hade tillämpats.

ChefsJO konstaterar bl.a. att redan den initiala handläggningstiden om knappt två veckor inte är godtagbar och att det förhållandet att sökanden efter sin begäran fick vänta mer än fyra månader på ett överklagbart beslut är helt oacceptabelt. Dessutom konstaterar chefsJO att beslutets bristfälliga utformning har begränsat sökandens möjlighet att få till stånd en domstolsprövning.

Mot bakgrund av de konstaterade handläggningsbristerna riktar chefsJO allvarlig kritik mot kommunstyrelsen.

Tillbaka till söka beslut