Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för att rutiner vid matvägran inte har följts och för bristfällig dokumentation m.m.

En förvarstagen som placerats i häktet Sollentuna matvägrade under en period. Häktet brast i att följa väsentliga delar av såväl centrala som lokala rutiner. Till exempel upprättades inte någon vätskelista och den intagnes vätskeintag dokumenterades inte heller på annat sätt. Det är vidare utrett att häktet vid tiden för den förvarstagnes matvägran hade lokala rutiner som inte var förenliga med styrande dokument på högre nivå inom Kriminalvården. Enligt JO gäller det även de uppdaterade och nu gällande rutinerna. JO är mycket kritisk till detta och framhåller att en fungerande ledning och styrning är en grundläggande förutsättning för en rättssäker och ändamålsenlig verksamhet inom Kriminalvården.

Vid granskningen har det vidare framkommit att dokumentationen varit mycket bristfällig i flera avseenden. Det har bl.a. handlat om tillsynen av den förvarstagne under den tid han matvägrade. Det saknas också dokumentation om andra väsentliga uppgifter, t.ex. när det gäller vilken information han fick när han togs in i häktet. Det är därför oklart bl.a. om han fick veta att han hade rätt till ett s.k. ankomstsamtal. JO gör mot denna bakgrund flera uttalanden om betydelsen av dokumentation.

På grund av de sammantagna bristerna som framkommit i utredningen riktar JO allvarlig kritik mot häktet.

Tillbaka till söka beslut