Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Migrationsverket som inte rättat sig efter en dom i en överinstans

AA skulle enligt ett lagakraftvunnet beslut utvisas. I en därefter meddelad dom konstaterade en migrationsdomstol att hon hade uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket vidhöll att hon trots detta skulle utvisas. Motiveringen var att domen var felaktig och att den inte heller vunnit laga kraft. Migrationsverket kritiseras för att inte ha respekterat reglerna om uppehållsrätt och därigenom ha äventyrat enskilds rätt samt för sitt förhållningssätt gentemot överinstansens dom.

Tillbaka till söka beslut