Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Riksarkivet för att inte ha följt en kammarrätts avgöranden i återförvisade ärenden om handlingsutlämnande

Ett bolag begärde att få ta del av vissa handlingar hos Riksarkivet.
Myndigheten avslog begäran med hänvisning till att handlingarna omfattades av sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Efter att bolaget överklagat beslutet återförvisade kammarrätten ärendet till Riksarkivet och anförde i
sina domskäl att myndigheten inte haft skäl att avslå begäran med hänvisning till den angivna sekretessbestämmelsen.

Riksarkivet fattade sedan ett beslut där begäran på nytt avslogs med hänvisning till sekretess enligt 21 kap. 7 § OSL. Kammarrätten återförvisade återigen ärendet till Riksarkivet för ny handläggning. Därefter vidtogs inga diarieförda åtgärder under sju månader.

JO konstaterar att det av instansordningen följer att en underinstans ska följa överinstansens avgörande och lojalt tillämpa det som sägs där och att det endast vid särskilda skäl finns utrymme för underinstansen att göra något annat. Vidare konstaterar JO att det är allvarligt att en myndighet inte respekterar ett avgörande av
en överinstans och att det strider mot grundläggande krav på hur företrädare för det allmänna ska uppträda.

JO anser att Riksarkivets handläggning efter kammarrättens första avgörande närmast får betecknas som domstolstrots och att Riksarkivet förtjänar allvarlig kritik för detta.

Tillbaka till söka beslut