Tillbaka till söka beslut

Anmälan med anledning av att en husrannsakan genomförts i en bostad där det fanns minderåriga barn

Polisen genomförde en husrannsakan i en bostad för att söka
efter en person som var anhållen i sin frånvaro misstänkt för ett allvarligt brott. Polisen
gjorde bedömningen att den eftersökte mannen kunde vara beväpnad och farlig och
använde därför ett offensivt tillvägagångssätt. Mannen befann sig inte i bostaden men
det gjorde flera minderåriga barn. Av utredningen framgår att poliserna som skulle
genomföra husrannsakan i bostaden var medvetna om att det kunde finnas barn där.
Det är ett lagkrav att barnets bästa beaktas i enlighet med barnkonventionen vid alla
åtgärder som rör ett barn. JO uttalar att polisen noga måste överväga vad som kan
göras för att i största möjliga utsträckning tillgodose barnets bästa under och efter en
husrannsakan.

Enligt JO är uppgifter om att det kan finnas barn i en bostad där det ska genomföras
en husrannsakan sådan information som polisen kan behöva delge
undersökningsledaren. Vidare framhåller JO att om det uppstår tveksamheter kring
hur barnets bästa bör beaktas vid planering och verkställighet av en husrannsakan
bör undersökningsledaren informeras och direktiv inhämtas.

Det som kommit fram genom utredningen i det här fallet ger inte JO anledning att rikta
någon kritik mot åklagaren eller polisen. Enligt JO illustrerar ärendet att åklagare och
poliser kan ställas inför svåra avvägningar när tvångsåtgärder kan komma att beröra
barn. JO vill därför framhålla vikten av att Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten
fortlöpande bedriver ett kvalitets- och kunskapshöjande arbete i syfte att stödja
medarbetarna och säkerställa att barns bästa är ett tungt vägande intresse vid alla
åtgärder som rör barn.

Tillbaka till söka beslut