Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot kommunstyrelsen i Piteå kommun för att en ledamot informerades om en begäran om handlingsutlämnande

En journalist begärde att få ta del av en ledamots reseräkningar till och från sammanträden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En tjänsteman vid kommunstyrelsen underrättade ledamoten om handlingsutlämnandet och vidarebefordrade ett mejl till ledamoten där en uppgift om journalistens namn
fanns med.

Under förutsättning att det sker på objektiva grunder och att de krav som gäller för ett
handlingsutlämnande inte åsidosätts, ser JO inget hinder mot att exempelvis en
ledamot i en kommunal församling informeras om förhållanden som kan medföra
uppmärksamhet i medier med anledning av att en allmän handling begärts ut.

JO konstaterar att det inte har kommit fram att det togs några ovidkommande hänsyn
vid handläggningen eller att handlingsutlämnandet fördröjdes med anledning av
underrättelsen. Det förhållandet att ledamoten informerades om att begäran kommit in
och hur den hanterats ger därför inte anledning till kritik.

JO anser emellertid att den omständigheten att uppgiften om journalistens namn fördes vidare till ledamoten inte var förenlig med anonymitetsskyddet i tryckfrihetsförordningen och kritiserar kommunstyrelsen för det.

Tillbaka till söka beslut