Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun, angående handläggningen av en ansökan om godmanskapets upphörande m.m.

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB God man/förvaltare Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut