Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Skolverket angående långsam handläggning av en ansökan om lärarlegitimation

Sedan den 1 juli 2011 finns det ett krav i skollagen på att lärare och förskollärare ska ha legitimation, bl.a. för att få en tillsvidareanställning. Avsikten var ursprungligen att legitimationssystemet skulle tillämpas fullt ut fr.o.m. den 1 juli 2012. Den tidpunkten flyttades senare fram till den 1 december 2013.

Skolverket ska meddela beslut i legitimationsärenden senast fyra månader efter det att en ansökan är komplett. Ett stort antal personer som ansökt om legitimation har dock fått vänta många månader på ett beslut. Många klagomål till JO har rört handläggningstider som överstigit ett år. Enligt Skolverket beror detta bl.a. på det stora antalet ansökningar (ca 200 000) som verket har tagit emot.

Enligt JO måste rimligen uppgiften om antalet verksamma lärare och förskollärare ha varit känd redan innan legitimationssystemet infördes. Det borde därför ha varit möjligt att i större utsträckning än vad som verkar ha varit fallet förutse vilka problem som skulle kunna uppstå med anledning av reformen. JO konstaterar att införandet av legitimationssystemet har varit ett misslyckande i det avseendet att de långa väntetiderna på beslut har inneburit att många lärare har kommit i kläm. Frågan om vem eller vilka som kan lastas för de felbedömningar som uppenbarligen har gjorts under beredningen av reformen undandrar sig dock JO:s bedömning.

JO ser allvarligt på att handläggningstiderna hos Skolverket fortsätter att vara långa. I praktiken innebär detta att enskilda lärare riskerar att gå miste om såväl anställningar som möjligheten att göra karriär.

JO uttalar inte någon kritik mot Skolverkets handläggning av den specifika ansökan om legitimation som granskats i detta ärende.

En kopia av beslutet översänds till Utbildningsdepartementet för kännedom.

Tillbaka till söka beslut