Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot socialförvaltningen i Karlskrona kommun om att videoinspelningar som gjorts inom ramen för en beviljad insats har raderats

En förälder klagade på att socialtjänsten hade förstört videoinspelningar som hade gjorts när föräldrarna hade umgänge med sina barn.

Det framgick av JO:s utredning att föräldrarna, efter en avslutad barnavårdsutredning, hade beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form av familjestöd inom socialförvaltningens öppenvård. Som ett led i familjebehandlingen videofilmades två umgängestillfällen. Inspelningarna raderades efter det att föräldrarna hade tittat på filmerna tillsammans med familjestödjarna och fått återkoppling i sitt föräldraskap.

Enligt JO:s uppfattning ligger det närmast till hands att anse att videoinspelningarna kom till inom ramen för s.k. faktiskt handlande hos socialförvaltningen och att de således inte hade anknytning till något ärende. Filmerna sparades hos förvaltningen inför det kommande behandlingstillfället och en uppgift om dem antecknades i journalen. Det inspelade materialet tycks inte ha varit avsett att bearbetas utan fick sin slutliga utformning redan när förvaltningen avslutade inspelningarna. JO anser att videofilmerna därmed måste anses ha varit upprättade i tryckfrihetsförordningens mening. De var alltså allmänna handlingar.

Det fanns inte stöd i några gallringsföreskrifter för att förstöra videoinspelningarna. Frågorna om inspelningarnas rättsliga status och om möjligheten att gallra materialet är emellertid inte enkla att besvara, och ytterst ligger ansvaret för att pröva om en handling är allmän på domstolarna. JO avstår därför i detta fall från att kritisera förvaltningen för att ha förstört materialet.

Tillbaka till söka beslut