Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, om möjligheten att avräkna tandvårdsstöd efter tandvårdsåtgärder genomförda där

Två personer har klagat på att intagna i anstalten Mariefred inte får utnyttja förmåner i samband med tandvårdsåtgärder som har genomförts vid anstalten. Liknande klagomål mot Kriminalvården har förts fram till JO även i andra sammanhang.

JO uttalar att Kriminalvården har en skyldighet att se till att de intagna som ska beredas tandvård får del av sådan på samma villkor som andra i samhället, vilket innefattar rätten att utnyttja förmåner som erbjuds i samband med tandvård.

Utredningen visar att Kriminalvården har avtalat med de tandläkare som är verksamma i anstalten om hur förmånerna ska administreras, och JO har inte anledning att uttala någon kritik. Hon poängterar dock vikten av att myndigheten följer upp ingångna avtal för att säkerställa att de villkor som gäller och har ställts upp också efterlevs samt att de intagna i praktiken inte fråntas möjligheten att få tandvård under sitt frihetsberövande.

Tillbaka till söka beslut