Tillbaka till söka beslut

Arbetsförmedlingen kritiseras för handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

Arbetsförmedlingen fattade ett preliminärt beslut om ersättning till AA. Av en skrivelse som skickades samtidigt med beslutet framgick att AA hade möjlighet att lämna synpunkter inför det slutliga beslutet. Det preliminära beslutet var även korrekt försett med en omprövningshänvisning. Under tiden som både
kommunicerings- och omprövningstiden löpte sände AA ett e-postmeddelande till Arbetsförmedlingen med rubriken ”angående preliminärt beslut”. Av meddelandet
framgick att AA var missnöjd med beslutet. Arbetsförmedlingen uppfattade e-postmeddelandet
endast som ett svar på kommuniceringen.

JO uttalar att Arbetsförmedlingen, mot bakgrund av att det framgick att AA inte höll med om myndighetens bedömning, borde ha frågat AA vad syftet var med e-postmeddelandet.
I avsaknad av en sådan åtgärd borde Arbetsförmedlingen, för att AA inte skulle behöva riskera att lida någon rättsförlust, ha uppfattat e-postmeddelandet både som en begäran om omprövning och som ett svar på kommuniceringen. Arbetsförmedlingen kritiseras för att så inte skedde.

Tillbaka till söka beslut