Tillbaka till söka beslut

Arbetsförmedlingen kritiseras för långsam handläggning av ett ärende om omprövning

I ett ärende om omprövning uppgick Arbetsförmedlingens
handläggningstid till över fyra månader. Även om det inledningsvis förekom viss aktivitet i ärendet, blev det under nästan tre månader liggande helt utan åtgärd. Enligt JO är det inte godtagbart och Arbetsförmedlingen får kritik för handläggningen.

Arbetsförmedlingen har i sitt remissvar uppgett att handläggningstiderna i ärenden om omprövning har ökat markant efter sommaren 2020 och att handläggningstiderna i maj 2021 var så pass långa som uppemot 22 veckor. JO uttalar att det av
rättssäkerhetsskäl är av stor vikt att ett ärende om omprövning handläggs i enlighet med 9 § förvaltningslagen (2017:900) och prövas inom en godtagbar tid. Som regel är en omprövning en förutsättning för att Arbetsförmedlingens beslut, i de fall det är
möjligt, ska kunna överklagas, och en utdragen omprövningsprocess hos Arbetsförmedlingen fördröjer därmed i motsvarande utsträckning också den enskildes möjlighet att få ärendet domstolsprövat.

JO ser allvarligt på det som har kommit fram om Arbetsförmedlingens problem med långa handläggningstider i ärenden om omprövning och avser att följa utvecklingen på området.

Tillbaka till söka beslut