Tillbaka till söka beslut

Arbetsförmedlingen kritiseras för passiv och bristfällig handläggning i ett ärende som gäller en person med funktionsnedsättning

En ung man med funktionsnedsättning skrev in sig på Arbetsförmedlingen i anslutning till att han avslutade sin gymnasieutbildning. Handläggaren missade dock att aktualisera honom för en s.k. SIUS-insats (särskild stödperson för introduktion och uppföljning), en insats som är särskilt avsedd för arbetssökande med funktionsnedsättning. Handläggningen avstannade och återupptogs inte förrän cirka sju månader senare. Först då fick den enskilde tillräckligt stöd för att kunna ge in de medicinska underlag som behövdes för att en funktionshinderkod skulle kunna registreras.

Personer med funktionsnedsättning kan ha särskilda svårigheter både att söka arbete och att bevaka sina intressen hos Arbetsförmedlingen. För att den enskilde ska få tillgång till rätt insatser och för att onödigt lång arbetslöshet ska kunna undvikas, är det enligt JO väsentligt att Arbetsförmedlingen snabbt utreder och bedömer om den enskilde har en sådan funktionsnedsättning som ger rätt till stödinsatser. Myndigheten kan behöva anpassa sitt bemötande och sina hjälpinsatser enligt 6 § förvaltningslagen till den enskildes förmåga och förutsättningar. Det kan innebära en längre gående serviceskyldighet i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Om den enskilde har svårigheter att ta egna initiativ är det särskilt viktigt att myndigheten är aktiv i sin handläggning.

Arbetsförmedlingens passivitet gjorde att det tog ett år från det att den arbetssökande blev inskriven till dess att han fick en funktionshinderkod registrerad. JO kritiserar den passiva handläggningen och anser att det måste finnas rutiner för att upptäcka att ett ärende inte har drivits framåt under mer än sex månader. Bestämmelsen om väsentlig försening i 11 § förvaltningslagen är inte tillämplig i ärenden om inskrivning vid Arbetsförmedlingen eftersom sådana ärenden inte ska avgöras av myndigheten. Däremot anser JO att det är lämpligt att myndigheten, om handläggningen drar ut på tiden, informerar den enskilde om detta inom ramen för sin serviceskyldighet.

Arbetsförmedlingen kritiseras även för brister i tillgänglighet och service. Sammanfattningsvis får myndigheten kritik för sin handläggning.

Tillbaka till söka beslut