Tillbaka till söka beslut

En åklagare har inte på ett tillräckligt sätt dokumenterat ett beslut om hämtning till förhör och direktiv om hur det skulle verkställas

En åklagare beslutade att en person skulle hämtas till förhör utan
föregående kallelse. Personen skulle höras bl.a. som misstänkt. Åklagarens avsikt var att den misstänkta skulle hämtas i sin bostad, och åklagaren har uppgett att hon lämnade direktiv till Polismyndigheten om detta. Hämtningen kom dock att
genomföras på den misstänktas arbetsplats.

JO konstaterar att åklagarens beslut om hämtning var bristfälligt dokumenterat och att det vare sig av beslutet om hämtning eller av de skriftliga direktiven från åklagaren framgick att hämtningen endast fick genomföras i bostaden. Åklagaren kan inte undgå
kritik för de aktuella dokumentationsbristerna.

När det gäller det förhållandet att hämtningen genomfördes på den misstänktas arbetsplats ger utredningen enligt JO inte underlag för att ta ställning till om Polismyndigheten ska kritiseras för det. Utredningen ger inte heller underlag för att JO ska kunna uttala sig om huruvida polisens dokumentation av hämtningen i alla
avseende har varit tillräcklig.

I beslutet framhåller JO vikten av att direktiv för hur ett tvångsmedel ska genomföras är tydliga och att sådana direktiv dokumenteras. JO uttalar sig också om kravet på dokumentation när en person hämtas till ett förhör.

Tillbaka till söka beslut