Tillbaka till söka beslut

En kommun som yttrade sig över en ansökan enligt ordningslagen om tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats borde inte ha villkorat sitt medgivande till ansökan med att markägarens tillstånd behövdes

Tillbaka till söka beslut