Tillbaka till söka beslut

En kommunal myndighets rätt att till enskilda överlämna förvaltningsuppgifter: att på gator anordna farthinder och sätta upp vägmärken härom

Kommunikationsväsendet Kommunallagen (1991:900) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Regeringsformen - RF Delegation/ ansvarsfördelning Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut