Tillbaka till söka beslut

En kommunal nämnd dröjde med att vidarebefordra ett överklagande av ett beslut om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); fråga om en tjänsteman hade gjort sig skyldig till tjänstefel vid handläggningen

Socialtjänst och LSS Brottsbalken - BrB kapitel 20 paragraf 1 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 25 Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Överklagande
Tillbaka till söka beslut