Tillbaka till söka beslut

En läkare ansåg sig ha behov av vissa journalhandlingar för att tillvarata sina rättigheter i ett mål om disciplinpåföljd. Kritik mot läkaren för att han inhämtade handlingarna från berörd klinik genom att be en sekreterare vid kliniken att ta fram dem.

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Patientdatalagen (2008:355) Sekretess Sjukvård
Tillbaka till söka beslut