Tillbaka till söka beslut

En undersökning av några socialnämnders handläggning av överklaganden och verkställighet av domar i ärenden om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453)

I tillsynen över socialtjänsten har JO gjort vissa iakttagelser som rörde handläggningen av ärenden om försörjningsstöd. Det fanns frågetecken när det gällde både socialnämndernas handläggning av överklaganden och nämndernas verkställighet av domar när en förvaltningsdomstol har ändrat nämnden beslut. JO Wiklund beslutade att under hösten 2015 genomföra ett antal inspektioner med fokus på dessa frågor.

Det har under undersökningen kunnat konstateras att det i några fall har dröjt väl lång tid innan ett överklagande efter rättidsprövning har vidarebefordrats till förvaltningsrätten och att det i några fall dröjt för lång tid innan en dom om försörjningsstöd har verkställts. I det stora flertalet fall kan dock konstateras att socialnämnden snabbt överlämnar ett överklagande. Undersökningen har också visat att domar om försörjningsstöd i huvudsak verkställs utan dröjsmål.

I beslutet behandlas vissa förvaltningsrättsliga frågor som kan uppstå vid handläggningen av försörjningsstöd.

Tillbaka till söka beslut