Tillbaka till söka beslut

Ett åtal mot en rådman för tjänstefel bestående i att han i tre fall inte haft kanslidomar färdigställda på utsatta tider har ogillats med hänvisning till att gärningarna fick anses vara ringa

Allmänna domstolar Brottsbalken - BrB Rättegångsbalken - RB Dom/domskäl Expediering Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Åtal
Tillbaka till söka beslut